Terug naar overzicht

Per 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs van kracht. Doel van de nieuwe wet is dat alle leerlingen, dus ook leerlingen die extra ondersteuning in de klas nodig hebben, een passende onderwijsplek krijgen. Bij passend onderwijs geldt het uitgangspunt: regulier als het kan, speciaal als het moet. Het onderwijs op het Sintermeertencollege behoort tot het regulier onderwijs.

Vanaf 1 augustus 2014 hebben scholen zorgplicht voor leerlingen die – binnen het onderwijsprofiel van de school – zijn aangemeld. Wij behoren leerlingen een passende onderwijsplek te bieden. Mocht de ondersteuningsvraag groter zijn dan wat het Sintermeertencollege aankan, dan is het aan ons om elders (binnen het regulier of voortgezet speciaal onderwijs) een betere plek te vinden. Het ondersteuningsaanbod van de school is beschreven in het schoolondersteuningsprofiel. Dit profiel is bedoeld om aan te geven welke ondersteuning wij kunnen bieden.

Om de zorgplicht te kunnen waarmaken en (bijna) alle leerlingen een passend aanbod te kunnen bieden, werken wij samen met de overige scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs. Het Sintermeertencollege is aangesloten bij het samenwerkingsverband Parkstad (www.swv-parkstad.nl). Hierin werken alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in Parkstad samen. Het samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplan gemaakt. In dit plan is vastgelegd welke basisondersteuning alle scholen binnen het samenwerkingsverband bieden.

Bij passend onderwijs kijken we vooral naar de mogelijkheden van leerlingen en wat er nodig is om het onderwijs te geven dat daarbij past. Dat kan met extra ondersteuning in de klas in het reguliere onderwijs, of via het inrichten van voorzieningen, maar ook door verwijzing naar het speciaal voortgezet onderwijs. Met de invoering van passend onderwijs vervallen de landelijke indicatiecriteria die konden leiden tot leerlinggebonden financiering (de ‘rugzak’). In plaats daarvan bepalen de scholen binnen het samenwerkingsverband wanneer een leerling wordt toegelaten tot het speciaal- of reguliere voortgezet onderwijs.


Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

Schoolbesturen voor voortgezet onderwijs hebben de opdracht om voor alle leerlingen passend onderwijs te organiseren. De schoolbesturen werken samen om invulling te geven aan deze zorgplicht.

Elk kind heeft recht op passend onderwijs, ongeacht niveau van leren en ontwikkeling. Schoolbesturen en scholen geven vorm aan passend onderwijs: ze bieden goede basisondersteuning en extra ondersteuning in samenwerking met ketenpartners zoals hulpverlening, schoolarts enz. Alle schoolbesturen werken samen en zijn vertegenwoordigd in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO.

In Zuid Limburg zijn drie Samenwerkingsverbanden Voortgezet Onderwijs (SWV, VO):

Regio Westelijke Mijnstreek: Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein

Regio Maastricht-Heuvelland: Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul

Regio Parkstad: Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal

Deze drie samenwerkingsverbanden in Zuid Limburg werken nauw samen op zowel beleidsmatig als uitvoeringsvlak. Informatie over de Samenwerkingsverbanden VO Maastricht-Heuvelland en Parkstad kunt u terugvinden op de website: www.passendonderwijszuid.nl


Dekkend aanbod

Het Samenwerkingsverband heeft de verantwoordelijkheid een onderwijsaanbod te organiseren, waarin alle leerlingen een passende plek vinden. Voor elke leerling met een ondersteuningsbehoefte wordt zo passend mogelijk onderwijs gerealiseerd opdat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. Daartoe werken de reguliere scholen en de scholen voor speciaal voortgezet onderwijs in het samenwerkingsverband nauw samen. Als uitgangspunt geldt: regulier onderwijs als het kan; speciaal onderwijs waar het nodig is.

Alle scholen hebben hun huidige mogelijkheden om leerlingen te begeleiden en te ondersteunen beschreven in het schoolondersteuningsprofiel (het SOP). De schoolbesturen in het SWV hebben een hoog niveau van de basisondersteuning vastgesteld en daarover afspraken gemaakt in het ondersteuningsplan. Alle scholen bieden dezelfde basisondersteuning. Wanneer een school in een situatie komt dat extra inzet noodzakelijk is om aan de specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van een leerling tegemoet te komen, wordt extra ondersteuning ingezet. Elke school heeft aangegeven welke extra ondersteuning zij heel concreet zelf kan leveren. Zowel de basisondersteuning als de extra ondersteuning is terug te vinden in de ‘kijkwijzer’ van elke school. Deze vindt u op de website van de school en op de website van het samenwerkingsverband.  www.passendonderwijszuid.nl

In de basisondersteuning speelt de mentor een belangrijke rol. Hij/ zij is het eerste aanspreekpunt voor leerling en ouders. Wanneer er meer ondersteuning nodig is dan de mentor kan bieden, overlegt de mentor met collega’s en teamleider om te komen tot de juiste ondersteuning. Wanneer ook dat niet toereikend is, kan een hulpvraag worden voorgelegd aan het ondersteuningsteam (O-team). Het O-team bestaat uit de zorgcoördinator, een begeleider passend onderwijs en een schoolmaatschappelijk werker. De schoolarts en leerplichtambtenaar nemen vaak deel aan het overleg van het O-team. Daarnaast kan het O-team een beroep doen op medewerkers van de gemeente, hulpverleningsinstanties enz.

Bovenop de (extra) ondersteuning die de verschillende scholen bieden, wordt er door het Samenwerkingsverband ondersteuning geboden in de vorm van arrangementen. Er zijn vastgestelde arrangementen (zoals bijvoorbeeld het schakeltraject), maar er worden ook arrangementen toegewezen, specifiek en op maat gemaakt voor een individuele leerling.


Aanmelding, zorgplicht en toelaatbaarheid tot speciaal (voortgezet) onderwijs

Ouders melden hun kind schriftelijk op de school van keuze aan. Aanmelding betekent niet automatisch dat een kind geplaatst wordt. De school heeft na aanmelding zes weken tijd om te onderzoeken of zij een onderwijsaanbod heeft dat past bij de ondersteuningsvraag van een leerling. Deze periode kan eenmaal met maximaal vier weken worden verlengd. Van ouders wordt verwacht dat zij de school op de hoogte stellen als zij vermoeden dat hun kind (extra) ondersteuning nodig heeft.

Als een school de leerling niet kan plaatsen omdat zij niet kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van een leerling, zoekt de school (of het schoolbestuur) een passende onderwijsplek op een andere school. Dat kan een reguliere school zijn of een school voor speciaal onderwijs. Belangrijk daarbij is dat een goede balans wordt gevonden tussen het advies van de basisschool, de wensen van ouders en de mogelijkheden van scholen. Als extra ondersteuning in het speciaal onderwijs nodig is, dan wordt door de school waar het kind is aangemeld een toelaatbaarheidstraject gestart. Het samenwerkingsverband bepaalt of een leerling toelaatbaar is tot het speciaal onderwijs.

Meer informatie in het algemeen en over de toelaatbaarheid tot speciaal onderwijs in het bijzonder, kunt u terugvinden op de website www.passendonderwijszuid.nl         


Contactinformatie passend onderwijs

Samenwerkingsverband Parkstad en Maastricht-Heuvelland

a                             Nieuw Eyckholt 290E

                               6419 DJ Heerlen

Directeur:             Dirk Jimmink

t                              085 - 488 12 80

e                             info-vo@swvzl.nl


Ouderrapport passend onderwijs

POS Ouderrapport 2020 2021 Pagina 1 POS Ouderrapport 2020 2021 Pagina 2