Terug naar overzicht

 

Voorstel bindende regeling ouderbijdrage

Rectorenberaad tweetalig onderwijs, 30 november 2020                                 


Wetswijzing vrijwillige ouderbijdrage

De Eerste en Tweede Kamer hebben beide ingestemd met een initiatiefwet van Tweede Kamerleden Kwint (SP) en Westerveld (Groen Links) die bepaalt dat alle ouderbijdragen in het po en vo vrijwillig worden. Dit betekent dat scholen leerlingen van geen enkele schoolactiviteit mogen uitsluiten als ouders de ouderbijdrage niet willen of kunnen betalen.

 

Amendement Van Meenen (D66)

Een aangenomen amendement van kamerlid Van Meenen (D66) maakt het voor profielscholen mogelijk deelname aan bepaalde activiteiten wél afhankelijk te maken van het betalen van een ouderbijdrage. Daarbij geldt de voorwaarde dat alle scholen die vallen onder een landelijk verband (zoals tto, Global Citizen Network) zich houden aan een bindende regeling waarmee gewaarborgd wordt dat leerlingen van ouders die niet kunnen betalen wel kunnen deelnemen.

Er is nog onduidelijkheid over de precieze uitleg van de tekst van dit amendement. OCW heeft toegezegd nog met een nadere uitleg te komen. Hoe dan ook is het voor de netwerkscholen van groot belang om een goede en royale regeling met elkaar af te spreken. Daarmee laten we proactief zien dat geen enkele leerling van wie de ouders de bijdrage niet kunnen betalen, wordt uitgesloten

 

De bindende regeling

Algemeen geldend is dat de regeling gemakkelijk vindbaar moet zijn op de website van de school alsook in de schoolgids moet staan. De school wordt geacht de regeling actief aan te bieden aan ouders en hierover transparant en duidelijk te communiceren. De school kan ouders informeren op bijvoorbeeld open dagen/avonden en/of via een aparte brochure of e-mail.

We stellen een regeling voor die bestaat uit de onderstaande componenten. In principe wordt steeds voor een volgende stap gekozen als de vorige niet voldoet of niet beschikbaar is.

 

    • Gespreide betaling > De school biedt een regeling aan voor betalen in termijnen, bijvoorbeeld per maand of per kwartaal.
    • Externe financiering > Ouders worden verwezen cq begeleid naar relevante gemeentefondsen, Stichting Leergeld, etc, al dan niet in combinatie met gespreide betaling en/of gedeeltelijke kwijtschelding.
    • Gedeeltelijke kwijtschelding > De bijdrage wordt op maat verlaagd, al dan niet in combinatie met gespreide betaling.
    • Kwijtschelding > De ouderbijdrage vervalt volledig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 • Scholen kunnen uiteraard ook voor een eigen regeling kiezen, zolang geldt dat ouders een passende oplossing aangeboden krijgen. Indien nodig betekent dat dus dat de ouderbijdrage kan worden kwijtgescholden. Om te bepalen of ouders voor de regeling in aanmerking komen, kan de school ervoor kiezen om een toets te doen. Dat kan bijvoorbeeld op indirecte wijze door aan te tonen dat het gezin voor bepaalde (gemeentelijke) regelingen in aanmerking komt, zoals de(sport-) en cultuurpas - aangevraagd via de Sociale Dienst van de gemeente in eigen regio - of een kwijtschelding waterschapsbelasting. De niet-betaalde ouderbijdragen kunnen worden aangevuld uit een (school)fonds. Dat fonds kan bestaan uit bijvoorbeeld bijdragen van (draagkrachtige) ouders, alumni en/of het bedrijfsleven. Er kan ook gekozen worden een deel van de overige ouderbijdragen te bestemmen voor het fonds.

  Stemming

  De wet vraagt van het overkoepelende verband om de bindende regeling op te nemen in een code. Dat betekent dat het hebben van een deugdelijke regeling onderdeel wordt van de standaard tto en dat de inhoud en uitvoering van de regeling onderdeel worden van het visitatietraject. Zonder afdoende regeling voor ouders die de ouderbijdrage niet kunnen betalen, kan een school niet meer gecertificeerd worden. Dat betekent concreet dat de school bovenstaande regeling implementeert, of een gelijkwaardige regeling opstelt, waarin ouders in het uiterste geval kwijtschelding wordt aangeboden.

  Ter vergadering wordt u gevraagd om in te stemmen met onderstaand besluit. Bij een meerderheid van stemmen wordt de regeling aangenomen, en onderdeel van het kwaliteitstraject.


  Stemt u in met het volgende besluit?

  Geen enkele leerling wordt van het tweetalig onderwijs uitgesloten vanwege financiële redenen.  Elke school heeft daarom een regeling voor ouders die de ouderbijdrage niet kunnen betalen. Deze regeling leidt uiteindelijk altijd tot kwijtschelding wanneer andere opties zijn uitgeput. Deze afspraak wordt als normkenmerk onderdeel van het kwaliteitstraject tweetalig onderwijs per 1 januari 2021.