Terug naar overzicht

Vrijwillige ouderbijdrage

Voor het standaard onderwijsprogramma ontvangt het Sintermeertencollege geld vanuit het ministerie van OCW. Hiervan worden onder andere personeel, lesmethoden en bijbehorende boeken en onderhoud aan de school betaald. Voor extra activiteiten, die niet binnen het standaard programma vallen maar wel een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van leerlingen, ontvangen we geen bijdrage vanuit de overheid. Door middel van de vrijwillige ouderbijdrage kunnen we deze extra activiteiten toch organiseren voor al onze leerlingen.

De vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld op € 40. U bepaalt als ouder/verzorger zelf of u deze bijdrage betaalt. De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de directie vastgesteld en ter instemming aan de oudergeleding van de MR voorgelegd. De oudergeleding van de MR heeft ingestemd met de hoogte van ouderbijdrage.

We zijn als school afhankelijk van de vrijwillige ouderbijdrage om extra activiteiten voor onze leerlingen te kunnen organiseren voor alle leerlingen. Voor ouders die de bijdrage niet zelf kunnen voldoen, blijft het mogelijk om gebruik te maken van Stichting Leergeld.