Onder het motto “verleg je grenzen” heeft de school de ambitie om de leerlingen toe te rusten voor leren en werken in een steeds internationaler wordende wereld. Jonge mensen trekken de wijde wereld in en die wijde wereld komt ook naar je toe, als je hier in de regio blijft. Vanuit die gedachte willen wij onze leerlingen voorbereiden op een zelfstandige en succesvolle rol in die wereld.

Uitdagend onderwijs

Internationaal georiënteerd onderwijs is voor alle leerlingen, ook de leerlingen die géén tweetalig onderwijs volgen. In alle leerjaren leren onze leerlingen vanuit vakinhouden, maar ook vakoverstijgend. Zij vergroten hun kennis van de internationale wereld, verwerven specifieke vaardigheden om zich daarin te bewegen en worden uitgedaagd om na te denken hoe zij zelf als mens willen zijn/worden in die wereld. De activiteiten spelen zich af binnen school maar vooral ook buiten de school, in de Euregio, in Europa en in de wereld.
Als voorbeeld van activiteiten noemen we hier internationale samenwerkingsprojecten met leerlingen van buitenlandse scholen, uitwisselingen en excursies, internationale stages, de deelname aan internationale jongerenconferenties en e-conferenties.


Alle zaken waarmee de leerlingen in aanraking komen zijn geënt op het Common Framework for Europe Competence (pdf 359kb) (zie ook: www.nuffic.nl), een door de EU opgesteld raamwerk van competenties. In Nederland is dit vertaald naar de Europese en Internationale Oriëntatie in het onderwijs (EiO).
Wat betreft de talige ontwikkeling van onze leerlingen laten wij ons leiden door het Europees Referentiekader voor Talen (ERK). Dit is een instrument , dat door de EU opgesteld is om het taalniveau van gebruikers van vreemde talen te kunnen aangeven. Het regulier eindexamen in Nederland in de moderne vreemde talen is hierop geijkt.

Tweetalig Onderwijs TTO

Op het Sintermeertencollege hebben wij ook een heel speciaal, krachtige vorm van internationaal georiënteerd onderwijs. In de leerwegen van gymnasium, atheneum, havo èn mavo kunnen de leerlingen kiezen voor tweetalig onderwijs (tto). Dit betekent enerzijds dat in heel veel vakken Engels de onderwijstaal is. Daarmee bereiken de leerlingen een veel hoger niveau in Engels dan de leerlingen van de reguliere stroom. Bovendien maken internationale onderwijsinhouden onlosmakelijk deel uit van dit onderwijsprogramma. Naast hun Nederlandse vwo- of havo- en vmbodiploma verwerven deze leerlingen een reeks van internationaal erkende certificaten, die afgegeven worden door Cambridge International Examinations (CIE) van de Universiteit van Cambridge. Op basis van het kwaliteitskader tweetalig onderwijs van Nuffic (www.nuffic.nl) is het Sintermeertencollege een gecertificeerde tto-school.

 cambridge 1219 100NFTTO Logo RGB 362

  

 


 

 


Versterkt talenonderwijs Duits en Frans

In aanvulling op het “normale” onderwijs biedt de school de mogelijkheid om in de vakken Duits en Frans versterkt talenonderwijs (vto) te volgen. Daarmee behalen de leerlingen een internationaal certificaat als bewijs van hun grote vaardigheid. Voor Duits krijgen de leerlingen een certificaat van het Goethe Institut en voor Frans van DELF.