Terug naar overzicht

Lesgeven, opleiden én onderzoek doen. Dat zijn de drie hoofdtaken van twaalf Limburgse scholen voor voortgezet onderwijs die samen de Academische Opleidingsschool Limburg vormen. Sintermeerten is een van deze scholen.

Academische Opleidingsscholen zijn dus geen gewone scholen! Hun onderzoekstaak onderscheidt hen van de doorsnee school voor voortgezet onderwijs, maar ook van de Opleidingsschool. Samen met experts en wetenschappers van Fontys Hogescholen, Zuyd Hogeschool, Open Universiteit Nederland en de Universiteit Maastricht werken de academische opleidingsscholen structureel aan onderzoek, innovatie en ontwikkeling.

Docenten die op een Academische Opleidingsschool werken, zijn of worden geschoold tot onderzoeker. Dat maakt hun werk niet alleen breder en interessanter, het draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs. De docent-onderzoeker is immers in staat om het onderwijs te verbeteren en te vernieuwen aan de hand van gedegen onderzoeksresultaten.


academische opleiding school 2 

 

Samenwerkingsverband Academische OpleidingsSchool Limburg (AOSL)

Partnerschap

Bekwame leraren zijn de spil van goed onderwijs. In Limburg dragen de zes schoolbesturen voor voortgezet onderwijs en Fontys Lerarenopleiding Sittard samen verantwoordelijkheid voor het opleiden en professionaliseren van leraren, daarbij ondersteund door Open Universiteit (Welten Instituut) en de Universiteit Maastricht (TIER & Center for Education Research). Dit gebeurt onder de vlag van het samenwerkingsverband Academische Opleidingsschool Limburg (AOSL).

Ambitie

De ambitie van de AOSL is om via de opleiding en professionalisering van leraren een bijdrage te leveren aan voortgezet onderwijs waarin alle leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien. Daarbij horen (toekomstige) leraren die, passend bij hun steeds weer veranderende werkzaamheden, in staat zijn zich blijvend te professionaliseren. Dit betekent dat de leraren (in opleiding) hun eigen praktijk voortdurend onderzoeken en verbeteren en zo een bijdrage leveren aan schoolontwikkeling.

Infrastructuur

Elke AOSL-school heeft een expliciete infrastructuur om zowel het (leren) onderwijzen én het (leren) onderzoeken van leraren (in opleiding) te begeleiden. Er zijn in dit kader op elke school onder andere:

getrainde werkplekbegeleiders (wpb) voor de begeleiding van leraren in opleiding. Binnen de AOSL als totaal zijn ongeveer 300 wpb actief; speciaal opgeleide schoolopleiders (so) actief voor de coördinatie van de begeleiding van aanstaande en beginnende leraren. AOSL-breed zijn er 25 schoolopleiders werkzaam; geschoolde docent-onderzoekers voor de uitvoering van (de begeleiding van) onderzoek voor de schoolpraktijk. Er zijn binnen de AOSL ruim 25 docent-onderzoekers actief;

Activiteiten

Om de genoemde ambitie waar te maken is op alle AOSL-scholen sprake van de volgende activiteiten:

 • Afstudeerprojecten van leraren in opleiding rondom praktijkgerichte vraagstukken worden begeleidt door opleiders van FLOS i.s.m. onderzoeksbegeleiders van de school;
 • actieve participatie in de school van begeleiders van de lerarenopleiding;
 • docent-onderzoekers van de scholen nemen deel aan intervisie- en scholingsbijeenkomsten onder leiding van onderzoekers van het FLOS-Lectoraat en/of onderzoekers van de UM of de OU;
 • AOSL-scholen participeren in kleinschalige leerwerkgroepen (LWGs) waarin rondom actuele thema’s gewerkt wordt aan de ontwikkeling van onderwijs- en begeleidingsmaterialen voor de onderwijspraktijk.
 • De LWGs zijn samengesteld uit zittende leraren van de vo-scholen, studenten in de afstudeerfase en opleiders van de lerarenopleiding. Er zijn 15 LWG’s actief;
 • Scholen presenteren aanpak en opbrengsten van hun schoolontwikkelingsprojecten op het jaarlijkse AOSL-symposium;
 • Elke school organiseert jaarlijks twee kenniskringen voor medewerkers en studenten rondom nieuwe ontwikkelingen;
 • Intensief overleg tussen de AOSL-partners op bestuurlijk niveau, directieniveau en begeleidersniveau (werkplekbegeleiders, docentonderzoekers, schoolopleiders en instituutsopleiders). 

 Stageplaatsen voor docenten

Verzoeken voor een stageplaats als docent op het Sintermeertencollege stuur je per e-mail voorzien van je CV naar een van onze schoolopleiders: tvm.brandt@svopl.nl  of  l.eeden@svopl.nl

In deze e-mail zet je de volgende informatie:

 • vak
 • bevoegdheid: 1e of 2e graads
 • dagen waarop je beschikbaar bent
 • periode waarin je stage wilt komen lopen
 • opleiding waaraan je studeert