Terug naar overzicht

Kiezen: de weg door school en de loopbaan daarna

De tijd dat de school een kant-en-klaar-pakket aanbood aan welke leerling ook, is al lang voorbij. De huidige leerling maakt voor een groot deel zelf uit welke zijn weg door onderwijsland zal zijn. Het aantal keuzemomenten is groot, dat valt al te lezen onder het hoofdstuk Onderwijs.

‘Leren kiezen’ is dan ook een van de doelstellingen van de onderbouw. Zoals het ook de taak is van de school op dit terrein de nodige begeleiding te bieden. De spil van dit aspect van de begeleiding is de schooldecaan, die –in samenwerking met de mentoren– het keuzeproces stuurt. Vooral waar het gaat om de oriëntatie op studie en beroep is in dit proces heel duidelijk sprake van een doorgetrokken lijn.

In de tweede klas krijgt de leerling al zijn eerste informatie over nut en mogelijkheden van de vakken die hij op school volgt. In het derde leerjaar van alle schooltypen spitst deze begeleiding zich toe op de heel concrete keuze van het vakkenpakket en het profiel. In voor-examenklassen en de examenklassen volgen dan nog de nodige stappen op weg naar het vervolgonderwijs.

Voorop staat dat de leerling kiest. Hij wordt wel geholpen en begeleid, maar de keuze zelf is uiteindelijk zijn eigen verantwoordelijkheid. De decaan en de mentor zijn als begeleiders niet weg te denken uit dit proces. Ook de ouders worden actief betrokken. Bij Sintermeerten vervullen mevrouw E. van den Bercken (mavo) en mevrouw Y.C.N. Reinders (havo) en mevr. C.J.M. Schouren (vwo) de taak als decaan.