Terug naar overzicht

Ouderbijdrage

Omdat niet alle onkosten door het Rijk worden vergoed moeten de scholen voor een aantal diensten en activiteiten een vrijwillige bijdrage vragen aan de ouders. Het Sintermeertencollege dus ook. De school voegt zich daarbij in de regelgeving die vanuit de overheid is opgelegd en legt het overzicht van in rekening te brengen activiteiten en diensten voor aan de MR.

Aan het einde van het schooljaar 2019-2020 hebben alle ouders onderstaande brief plus overzicht van de te verwachten bijdragen ontvangen. In de brief wordt aangegeven welke weg te bewandelen indien ouders onverhoopt niet willen of kunnen betalen. 


Heerlen, augustus 2020

 

Geachte ouders/verzorgers,

Hopelijk bent u nog aan het genieten van een welverdiende vakantie. Wij zijn ons aan het voorbereiden voor komend schooljaar. Sintermeerten biedt, net als andere scholen in het VO, een aantal diensten en activiteiten aan waarvoor kosten bij de ouders in rekening gebracht moeten worden omdat de school daarvoor van rijkswege geen financiële middelen ontvangt. Uitgangspunt hierbij is dat het diensten of activiteiten betreft die vrijwillig worden afgenomen en die geen beletsel vormen voor de toegang tot het onderwijs. Het zijn diensten en activiteiten die het verblijf op school makkelijker (bijvoorbeeld kluisje), leerzamer en aantrekkelijker maken (bijvoorbeeld projecten).

Als uw kind is aangemeld voor TTO richting is er een verplichte extra bijdrage in de vorm van een jaarlijkse ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt gebruikt om de activiteiten te bekostigen die verplicht zijn voor de leerling om zijn/haar TTO-certificaat te behalen.

In de bijlage bij deze brief treft u het overzicht aan van de diensten en activiteiten die per leerjaar in de loop van het schooljaar worden aangeboden met daarachter een kostenindicatie. Hierbij moet expliciet vermeld worden dat de doorgang van activiteiten uiteraard afhankelijk is van de RIVM richtlijnen met betrekking tot het Corona virus.

Ik verzoek u zorgvuldig kennis te nemen van de opgenomen kosten. Zonder tegenbericht gaan wij ervan uit dat wij de kosten bij u in rekening kunnen brengen. In het overzicht treft u tevens de maanden aan waarin de factuur verzonden zal worden. Echter, nadat de school financiële verplichtingen is aangegaan moet de school die bij u in rekening brengen en is annulering, ook wegens ziekte, niet mogelijk.

Ik wil nogmaals benadrukken dat het u vrij staat niet van de diensten of activiteiten gebruik te maken. In geval van niet-deelname aan de introductie van augustus 2020, of de projecten zal op school een verplicht alternatief programma worden verzorgd. Deze activiteiten tellen namelijk mee in de jaarlijks te realiseren onderwijstijd.

Naast deze activiteiten en diensten geeft de school u de gelegenheid om bij het boekenfonds een aantal artikelen te bestellen dat niet onder de gratis leermiddelen valt. Dit is vanzelfsprekend vrijwillig; u heeft uw wensen op de bestellijst van het boekenfonds kenbaar kunnen maken.

In deze brief en in dit overzicht zijn de kosten voor de extra activiteiten ten behoeve van de sportklas en het sport-keuzeproject niet opgenomen. De betrokken ouders ontvangen daarover een aparte brief.

Mocht u nog vragen hebben over de inhoud van de projecten, neemt u dan contact op met de betrokken afdelingsleider; mocht u andere vragen hebben over deze brief of mocht u door persoonlijke omstandigheden niet in staat zijn om de bijdrage(n) te betalen, neemt u dan contact op met de heer J. Bellen (tel. 045-5711664).

Mocht u genoemde diensten en activiteiten niet willen afnemen laat u ons dat dan s.v.p. schriftelijk (te adresseren aan Administratie Sintermeertencollege, Valkenburgerweg 219, 6419 AT Heerlen) of per mail (admin@sintermeerten.nl) voor maandag 24 augustus 2020 weten.

Met vriendelijke groet,

Mevrouw D.M.J. Herveille, rector


 

Bijdrage diensten en projecten 2020-2021 * regulier

 


Bijdrage diensten en projecten 2020-2021 * TTO

 


Rekeningen

De ouderbijdrage wordt geïnd in oktober via een acceptgirokaart of via het digitale betaalsysteem van WIS-collect. Op deze rekening treft men ook de kosten van de introductie en de verrekening aan van gebruikte materialen. In de genoemde maanden volgen nog twee rekeningen. Op deze laatste nota treft men de kosten aan die gemaakt zijn in het kader van de verschillende projecten. De school streeft er naar per leerjaar een vergelijkbaar bedrag in rekening te brengen.


Tegemoetkoming studiekosten

Er bestaat een Rijksregeling voor een tegemoetkoming in de studiekosten die afhankelijk is van het inkomen van de ouders. Informatie hierover wordt verstrekt door de school. Het aanvraagformulier is ook op school verkrijgbaar. Belangrijk is de aanvraag voor 15 juni te doen, om zo de afstemming op het verplichte lesgeld te bereiken (https://duo.nl/particulier/).


 Stichting Leergelden Parkstad

Komt u vanwege uw financiële situatie in aanmerking voor een tegemoetkoming in schoolkosten, dan kunt u een aanvraag indienen bij de Stichting Leergeld Parkstad. Informatie is te vinden op de website van Stichting Leergeld Parkstad


Kortingsregeling

Voor inwoners van de gemeente Heerlen, Nuth, Simpelveld en Voerendaal bestaat er een kortingsregeling voor minima. Informatiefolders zijn te verkrijgen bij de afd. Sociale Zaken en op het internet.

Website Heerlen: www.heerlen.nl.
Website Nuth, Simpelveld en Voerendaal: www.isd-kompas.nl.


Verzekering

De school heeft een collectieve ongevallenverzekering gesloten. Deze verzekering dekt ongevallenrisico tijdens de schooltijd, een uur voor en een uur na de aanvang van de lessen. De heen- en terugreis van en naar huis is hierin dus begrepen.

Er is wel een beperking: het verlaten van het schoolterrein tijdens schooltijd gebeurt op eigen risico. Ook ongevallen die zich voordoen tijdens klassikaal sportonderricht, bij museumbezoek, tijdens excursies e.d. vallen onder deze regeling. Een uitbreiding tot een 24-uursdekking is mogelijk. Alle informatie hieromtrent is te verkrijgen bij Meeus Verzekeringen, tel. 070-302 8985.