Terug naar overzicht

Ouderbijdrage

Omdat niet alle onkosten door het Rijk worden vergoed moeten de scholen voor een aantal diensten en activiteiten een vrijwillige bijdrage vragen aan de ouders. Het Sintermeertencollege dus ook. De school voegt zich daarbij in de regelgeving die vanuit de overheid is opgelegd en legt het overzicht van in rekening te brengen activiteiten en diensten voor aan de MR.

Aan het einde van het schooljaar 2018-2019 hebben alle ouders onderstaande brief plus overzicht van de te verwachten bijdragen ontvangen. In de brief wordt aangegeven welke weg te bewandelen indien ouders onverhoopt niet willen of kunnen betalen. 

Heerlen, juli 2019

Geachte ouders/verzorgers,

Sintermeerten biedt, net als andere scholen in het VO, een aantal diensten en activiteiten aan waarvoor kosten bij de ouders in rekening gebracht moeten worden omdat de school daarvoor van rijkswege geen financiële middelen ontvangt. Uitgangspunt hierbij is dat het diensten of activiteiten betreft die vrijwillig worden afgenomen en die geen beletsel vormen voor de toegang tot het onderwijs. Het zijn diensten en activiteiten die het verblijf op school makkelijker (bijvoorbeeld kluisje), leerzamer en aantrekkelijker maken (bijvoorbeeld projecten).

In de bijlage bij deze brief treft u het overzicht aan van de diensten en activiteiten die per leerjaar in de loop van het schooljaar worden aangeboden met daarachter een kostenindicatie.

Wij verzoeken u zorgvuldig kennis te nemen van de opgenomen kosten. Zonder tegenbericht gaan wij ervan uit dat wij de kosten bij u in rekening kunnen brengen. In het overzicht treft u tevens de maanden aan waarin de factuur verzonden zal worden. Echter, nadat de school financiële verplichtingen is aangegaan moet de school die bij u in rekening brengen en is annulering, ook wegens ziekte, niet mogelijk.

Nogmaals zij benadrukt dat het u vrij staat niet van de diensten of activiteiten gebruik te maken. In geval van niet-deelname aan de introductie van augustus, de projecten in het najaar 2019 en juni 2020 en de sportdag mei 2020 zal op school een verplicht alternatief programma worden verzorgd. Deze projecten tellen namelijk mee in de jaarlijks te realiseren onderwijstijd.

Naast deze activiteiten en diensten geeft de school u de gelegenheid om bij het boekenfonds een aantal artikelen te bestellen dat niet onder de gratis leermiddelen valt. Dit is vanzelfsprekend vrijwillig; u heeft uw wensen op de bestellijst van het boekenfonds kenbaar kunnen maken.

In deze brief en in dit overzicht zijn de kosten voor de extra activiteiten ten behoeve van de sportklas en het sport-keuzeproject niet opgenomen. De betrokken ouders ontvangen daarover een aparte brief.

Mocht u nog vragen hebben over de inhoud van de projecten, neemt u dan contact op met de betrokken afdelingsleider; mocht u andere vragen hebben over deze brief of mocht u door persoonlijke omstandigheden niet in staat zijn om de bijdrage(n) te betalen, neemt u dan contact op met de heer J. Bellen (tel. 045-5711664).

Mocht u genoemde diensten en activiteiten niet willen afnemen laat u ons dat dan s.v.p. schriftelijk (te adresseren aan Administratie Sintermeertencollege, Valkenburgerweg 219, 6419 AT Heerlen) of per mail (admin@sintermeerten.nl) voor maandag 19 augustus 2019 weten.

Dit laatste verzoek heeft geen betrekking op de genoemde meerdaagse buitenlandse reizen in juni 2020. U ontvangt daarover op een later tijdstip aparte informatie plus een inschrijvingsformulier.


Met vriendelijke groet,

PWM Thönissen,  rector


 

Bijdrage diensten en projecten 2019-2020 * Algemeen

 


 

Kosten TTO

Voor de ouders van de TTO-leerlingen geldt een aangepaste brief plus kostenoverzicht:

Heerlen, juli 2019

Geachte Ouders/verzorgers van onze TTO-leerlingen,

U heeft zich bij de aanmelding van uw kind als leerling in onze TTO-stroom verplicht daarvoor de jaarlijkse ouderbijdrage te betalen. In het schooljaar 2019-2020 bedragen de kosten voor leerjaar 1: € 325,-; voor leerjaar 2: € 385,-; voor leerjaar 3: € 385,- ; voor leerjaar 4: € 400,- en  leerjaar 5: € 400,- en voor leerjaar 6 €400,-. In de fee zijn de activiteiten opgenomen die voor de leerling verplicht zijn om zijn/haar TTO-certificaat te behalen.

Daarnaast biedt Sintermeerten, net als andere scholen in het VO, aan alle leerlingen een aantal diensten en activiteiten aan waarvoor kosten bij de ouders in rekening gebracht moeten worden omdat de school daarvoor van rijkswege geen financiële middelen ontvangt. Uitgangspunt hierbij is dat het diensten of activiteiten betreft die vrijwillig worden afgenomen en die geen beletsel vormen voor de toegang tot het onderwijs. Het zijn diensten en activiteiten die het verblijf op school makkelijker (bijvoorbeeld kluisje), leerzamer en aantrekkelijker maken (bijvoorbeeld projecten).

In de bijlage bij deze brief treft u de diensten en projecten aan die niet in de TTO-bijdrage zijn opgenomen maar die wel voor onze TTO-leerlingen beschikbaar zijn. U treft het overzicht per leerjaar aan met daarachter de kostenindicatie.

Wij verzoeken u zorgvuldig kennis te nemen van de opgenomen kosten. Zonder tegenbericht gaan wij ervan uit dat wij de kosten bij u in rekening kunnen brengen. In het overzicht treft u tevens de maanden aan waarin de factuur verzonden zal worden. Nogmaals zij benadrukt dat het u vrij staat niet van de diensten of activiteiten gebruik te maken. Echter, nadat de school financiële verplichtingen is aangegaan moet de school die bij u in rekening brengen en is annulering niet mogelijk.

In geval van niet-deelname aan de projecten in juni 2020 zal op school een verplicht alternatief programma worden verzorgd. Deze projecten tellen namelijk mee in de jaarlijks te realiseren onderwijstijd.

Naast deze activiteiten en diensten geeft de school u de gelegenheid om bij het boekenfonds een aantal artikelen te bestellen dat niet onder de gratis leermiddelen valt. Dit is vanzelfsprekend vrijwillig; informatie hierover heeft u inmiddels van  het boekenfonds ontvangen.

Mocht u nog vragen hebben over de inhoud van de projecten, neemt u dan contact op met de betrokken afdelingsleider; mocht u andere vragen hebben over deze brief neemt u dan contact op met de heer J. Bellen (tel. 045-5711664).

Mocht u genoemde diensten en activiteiten niet willen afnemen laat u ons dat dan s.v.p. schriftelijk (te adresseren aan Administratie Sintermeertencollege, Valkenburgerweg 219, 6419 AT Heerlen) of per mail (admin@sintermeerten.nl) voor maandag 19 augustus 2019 weten.

Dit laatste verzoek heeft geen betrekking op de genoemde meerdaagse buitenlandse reizen in juni 2020. U ontvangt daarover op een later tijdstip aparte informatie plus een inschrijvingsformulier.

Met vriendelijke groet,

PWM Thönissen

rector


Bijdrage diensten en projecten 2019-2020 * TTO

 


Rekeningen

De ouderbijdrage wordt geïnd in oktober via een acceptgirokaart of via het digitale betaalsysteem van WIS-collect. Op deze rekening treft men ook de kosten van de introductie en de verrekening aan van gebruikte materialen. In de genoemde maanden volgen nog twee rekeningen. Op deze laatste nota treft men de kosten aan die gemaakt zijn in het kader van de verschillende projecten. De school streeft er naar per leerjaar een vergelijkbaar bedrag in rekening te brengen.


Tegemoetkoming studiekosten

Er bestaat een Rijksregeling voor een tegemoetkoming in de studiekosten die afhankelijk is van het inkomen van de ouders. Informatie hierover wordt verstrekt door de school. Het aanvraagformulier is ook op school verkrijgbaar. Belangrijk is de aanvraag voor 15 juni te doen, om zo de afstemming op het verplichte lesgeld te bereiken (https://duo.nl/particulier/).

 


Kortingsregeling

Voor inwoners van de gemeente Heerlen, Nuth, Simpelveld en Voerendaal bestaat er een kortingsregeling voor minima. Informatiefolders zijn te verkrijgen bij de afd. Sociale Zaken en op het internet.

Website Heerlen: www.heerlen.nl.
Website Nuth, Simpelveld en Voerendaal: www.isd-kompas.nl.


Verzekering

De school heeft een collectieve ongevallenverzekering gesloten. Deze verzekering dekt ongevallenrisico tijdens de schooltijd, een uur voor en een uur na de aanvang van de lessen. De heen- en terugreis van en naar huis is hierin dus begrepen.

Er is wel een beperking: het verlaten van het schoolterrein tijdens schooltijd gebeurt op eigen risico. Ook ongevallen die zich voordoen tijdens klassikaal sportonderricht, bij museumbezoek, tijdens excursies e.d. vallen onder deze regeling. Een uitbreiding tot een 24-uursdekking is mogelijk. Alle informatie hieromtrent is te verkrijgen bij Meeus Verzekeringen, tel. 070-302 8985.