Terug naar overzicht

Voorwaarden behorende bij de huurovereenkomst van het kluisje/pasje

  1. Het kluisje en het pasje worden telkens voor de periode van één jaar gehuurd.
  2. Indien de huurovereenkomst niet wordt opgezegd wordt deze telkenmale stilzwijgend verlengd voor het volgende schooljaar.
  3. De huurprijs voor het schooljaar 2023-2024 bedraagt € 15,00. Daarin zijn inbegrepen het kluisje en het schoolpasje. In de brief over de schoolkosten worden deze items onder ‘no 2: Kosten voor ouders’ genoemd.
  4. Aan bederf onderhevige levensmiddelen e.d. mogen niet langer dan één dag in de kluisjes bewaard worden.
  5. Zo dikwijls als zij dat nodig acht kan de schoolleiding de inhoud van de klusjes preventief controleren op verboden middelen.
  6. Aan het einde van het schooljaar moeten de kluisjes volledig worden leeggemaakt.
  7. In zaken waarin in deze overeenkomst niet wordt voorzien beslist de directie.