Terug naar overzicht

In ons land is iedere jongere verplicht om elke schooldag naar school te gaan. Wie spijbelt of te laat komt, houdt zich niet aan de leerplichtwet.

Deze wet regelt dat iedereen tot aan het einde van het schooljaar waarin je 16 jaar wordt, volledig leerplichtig is. Vervolgens geldt de kwalificatieplicht: tot je 18de verjaardag moet je naar school, zolang je nog niet beschikt over een startkwalificatie (diploma Havo, Vwo of MBO niveau 2).

Leerlingen die zich onttrekken aan de verplichtingen die de leerplichtwet oplegt (en hun ouders) krijgen te maken met de ambtenaren van het Bureau Voortijdig Schoolverlaten, die sancties kunnen opleggen.


VSV, Voortijdig School Verlaten

Het Sintermeertencollege werkt nauw samen met het bureau Voortijdig School Verlaten Parkstad Limburg. Bureau VSV behandeld alle zaken die met leerplicht te maken hebben. Dit betreft (preventie van) ongeoorloofde afwezigheid, te laat komen, verlofzaken, ongediplomeerd schoolverlaten et cetera. ‘Onze’ VSV-er, mevr. M. Stans (m.stans@heerlen.nl), zal regelmatig op school zijn en in voorkomende gevallen zal hij contact met ouders en/of leerlingen opnemen. De contactgegevens van Bureau VSV vindt u op http://www.vsv-parkstad.nl/ , alwaar u een link vindt naar de leerplichtwegwijzer van de landelijke organisatie voor leerplichtzaken. Hier staat onder meer de wet- en regelgeving, alsmede een aantal veel gestelde vragen en antwoorden daarop.