Terug naar overzicht

MENTORAAT  

ONDERSTEUNINGSTEAM 


Het mentoraat

Iedere klas heeft één of twee mentoren, leraren die speciaal belast zijn met de zorg voor die groep. Hij heeft als taak om het studieproces van de leerlingen te begeleiden en hen te leren studeren. Dit gebeurt vooral tijdens het mentoruur/flexuur, een wekelijks extra ‘ontmoetingsmoment’ tussen klas en mentor. Tijdens dit uur kan de mentor zaken met de hele klas bespreken of met groepjes leerlingen. Ook is er de mogelijkheid om individuele gesprekken met leerlingen te voeren. Hij leert de leerling keuzes te maken, met een accent op het derde leerjaar waarin de mentor actief en methodisch begeleidt bij de keuze van het profiel/sector en de vakken voor de bovenbouw. De mentor zorgt er ook voor dat de leerling zich in de groep thuis voelt en dat er een stimulerende groepssfeer heerst. Hij is er voor de leerling op het persoonlijke vlak, bij problemen thuis, bij studieperikelen en in geval van plagen en pesten. De mentor heeft regelmatig contact met de ouders, op diverse momenten in het schooljaar. Om het kort te zeggen: hij is het eerste aanspreekpunt voor leerling en ouders. Ook begeleidt de mentor leerlingen bij o.a. planning, studievoortgang en keuzeproces.


Studiebegeleiding

Onze school stelt lokalen beschikbaar aan een particulier instituut studiebegeleiding (SBE). Onze leerlingen kunnen als gevolg daarvan tegen een gereduceerd tarief gebruikmaken van de diensten van dit instituut: het onder begeleiding maken en leren van huiswerk.

Dit instituut heeft verder geen banden met de school en de school is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de (kwaliteit van de) geleverde diensten.

Informatie is verkrijgbaar bij de administratie.


Ouderavonden

In een ander verband zijn de ouderavonden al genoemd. Toch ook hier –dit hoofdstuk gaat tenslotte over de begeleiding– nog even aandacht voor de ouderavonden. Er zijn typische informatieavonden over allerlei onderwerpen. De ouders worden als groep uitgenodigd. Een voorbeeld: als het keuzeproces in de derde klassen begint, wil de decaan graag aan de ouders vertellen hoe het één en het ander gaat verlopen. Daarnaast zijn er de persoonlijke gesprekken met de mentor. Deze zijn structureel, na de eerste drie perioden, maar ook incidenteel, als er behoefte aan bestaat, bij de ouders of bij de mentor.

De data van de verschillende avonden vindt u in de jaarplanning op de website van Sintermeerten.

Over begeleiding gesproken: de rol van de ouders/verzorgers is niet weg te denken. Niet dat de ouders het huiswerk moeten overnemen, maar interesse tonen, stimuleren en soms ook een beetje opvang is belangrijker dan men zou denken.


Studiehuis: stilte- en samenwerkplekken

Hoewel de term ‘studiehuis’ vooral een werkwijze aangeeft: de zelfstandig werkende leerling, die gebruik maakt van allerlei informatiebronnen, is de betekenis wel degelijk ook ‘ruimtelijk’ op te vatten. De leerlingen kunnen gebruik maken van een tweetal stilte werkplekken en een tweetal samenwerkplekken  met vele ICT-faciliteiten. Ook in deze omgeving staat de leerling er niet alleen voor. Inhoudelijk zal vooral zijn eigen leraar de noodzakelijke richtlijnen en andere vormen van begeleiding aanbieden. Ter ondersteuning van de leerlingen en hun leerproces zijn altijd medewerkers van school aanwezig.

De Technische Onderwijsassistenten begeleiden de leerlingen bij het practicum. Voorts is er begeleiding door speciaal daarvoor aangewezen docenten bij het maken van het profielwerkstuk in de Tweede Fase klassen.


ONDERSTEUNINGSTEAM

Vertrouwenspersoon

Mocht een leerling problemen van persoonlijke aard hebben, staat op Sintermeerten voor leerlingen twee vertrouwenspersonen klaar: mevr. A. Op de dijk en dhr. M. Geenen. De vertrouwenspersonen behandelen problemen in alle vertrouwelijkheid.
Ook het schoolbestuur SVOPL kent vertrouwenspersonen. Zie externe vertrouwenspersonen


Remedial Teaching

In sommige gevallen is meer nodig dan de gewone begeleiding in de les. Er kan sprake zijn van dyslexie of dyscalculie. Een andere leerling heeft faalangstbegeleiding nodig. 

Binnen de school zijn enkele leraren gespecialiseerd in deze vormen van hulp. Onder andere valt hierbij te denken aan de remedial teachers. Zij treden in overleg met de leerling (en ouders) om te bepalen op welke manier hij of zij het beste geholpen kan worden. Vervolgens geeft deze gespecialiseerde leraar zelf deze begeleiding en/of geeft aan andere leraren aan hoe deze leerling het beste begeleid kan worden. Zo is de extra begeleiding geen op zichzelf staand iets, maar maakt het integraal deel uit van de totale begeleiding van de leerling. Mevr. Neven en dhr. Wolfs zijn de remedial teachers op onze school. Voor dyscalculie is Dhr. M. Frank de aanspreekpersoon. Faalangstebegeleiding wordt gegeven door mevr. Neven en dhr. Homblen.

Soms moet er hulp buiten de school gezocht worden. Er zijn directe contacten met de GGD, Jeugdzorg, audiologische en orthopedagogische centra.


Ondersteuningsteam

Sintermeerten kent een ondersteuningsteam. Dit bestaat uit de ondersteuningscoördinator mevr. I. van Laar en mevr. A. Fox, de afdelingsleiders, de leerlingencoördinatoren en enkele externe adviseurs.  Het ondersteuningsteam bekijkt alle aspecten van een leerling met ondersteuningsbehoefte en zoekt naar de beste manier om in school of buiten school ondersteuning en hulp te bieden. Mentoren en afdelingsleiders kunnen leerlingen laten bespreken in het overleg van het ondersteuningsteam. Verder zijn lid van het ondersteuningsteam mevrouw F. Hennen en mevr. Y. Houtackers, pedagogisch medewerksters.


Extern Advies

Profiel ASL

De eigen docenten en mentoren krijgen natuurlijk in de loop van de tijd een aardig beeld van de individuele leerling. Daarbij spelen observaties en cijfers een duidelijke rol. Er zijn echter ook belangrijke zaken, die zich onttrekken aan onze waarnemingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de tijd die thuis aan de studie wordt besteed, interesses, taalgevoeligheid of juist meer exacte aanleg. Het bureau Profiel ASL doet op dit punt onderzoek in het derde jaar (als onderdeel van het keuzebegeleidingsproces). De mentor bespreekt het resultaat van dit onderzoek met ouders en leerling. De uitkomst van dit onderzoek zal iedere betrokkene helpen bij het bepalen van de verder te volgen weg binnen Sintermeerten (soms ook erbuiten) en bij de keuze van het vakkenpakket of het profiel.

Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid Limburg

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg volgt de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van alle jeugdigen van 4 tot 18 jaar. Als je in de

2e klas van het Voortgezet Onderwijs zit nodigen we je uit voor een gezondheidsonderzoek. Maar je kunt ook zelf contact opnemen met het team JGZ, als je vragen hebt. Het team JGZ werkt nauw samen met school en met andere organisaties in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

GGD Zuid Limburg                                        

 


Leerlingencoördinator

De leerlingencoördinator ondersteunt de leerlingen, de mentoren en de afdelingsleiders in de dagelijkse gang bij leerlingenzaken. Hij/zij is aanspreekpunt voor leerlingen in aanvulling op mentor.

Zij/hij neemt, indien nodig, pedagogische maatregelen m.b.t. te laat komen, ongeoorloofd verzuim en verwijderingen uit de les. Ook is hij/zij, in aanvulling op de mentor, contactpersoon voor ouders met betrekking tot langdurige ziekte/afwezigheid van leerlingen. De leerlingencoördinator is voor ouders en leerlingen, na de mentor, het tweede aanspreekpunt voor leerlingenzaken.

De leerlingencoördinatoren zijn:

  •  Voor het leerjaar 1 regulier: dhr. J. Homblen
    en leerjaar 1 tto, leerjaar 2 tto en leerjaar 3 tto: dhr. R. Prevoo
  • Voor mavo 2 en mavo 3: mevr. R. Geers 
  •  Voor mavo 4: mevr. B. Heijltjes
  •  Voor havo 2 en havo 3: dhr. R. Prevoo
  •  Voor havo 4 en havo 5: dhr. X. Vaessen
  •  Voor vwo 2 tot en met vwo 6: mevr. R. Keulers