Terug naar overzicht

 

 

Procedure doorstroom mavo-4 naar havo-4

 

Meer informatie over deze doorstroom volgt spoedig!

 


Procedure doorstroom havo-5 naar vwo-5

Het is mogelijk voor leerlingen met een havo diploma om binnen het Sintermeertencollege door te stromen naar vwo-5. Voor deze doorstroom geldt de volgende procedure:

  • De kandidaat maakt kenbaar bij de decaan havo dat hij of zij de overstap wil maken naar vwo 5. De decaan nodigt de kandidaat uit voor een gesprek om de procedure toe te lichten.
  • De kandidaat maakt het verzoek kenbaar bij de toelatingscommissie vwo-5, door een schriftelijke sollicitatie met onderbouwing van argumenten, motivatie en relevante zaken uit het lob portfolio te richten aan de leden van de toelatingscommissie, en af te geven bij de afdelingsleider havo. Het verzoek moet vóór 1 februari van het examenjaar ingediend worden;
  • De toelatingscommissie onderzoekt de aansluiting van pakketten en pta's, vraagt advies aan de docenten van havo-5, en verzamelt overige relevante gegevens;
  • Leden van de toelatingscommissie voeren een gesprek met de kandidaat waarin de motivatie en attitude van de kandidaat centraal staan. Tevens worden de samenstelling van het vakkenpakket, en de eventuele lacunes in de leerstof, het niveau en het pta van de gekozen vakken besproken, zodat ook de leerling zich een goed beeld kan vormen;
  • De toelatingscommissie beoordeelt alle informatie en formuleert een advies aan de leerling, die uiterlijk 1 april van het examenjaar een besluit neemt over overstap naar vwo 5.

De toelatingscommissie vwo-5 bestaat uit:

  • De afdelingsleider vwo
  • De decaan vwo

De toelatingscommissie wordt geadviseerd door:

  • De afdelingsleider havo
  • De decaan havo

De afdelingsleider havo vraagt aan de docentenvergadering van havo-5 na de tweede periode van het examenleerjaar een voorlopig advies over de eventuele doorstroom van een leerling naar een hogere afdeling.

Bij het tot stand komen van het advies is steeds de centrale vraag: Hoe groot schatten we de kans op het behalen van een vwo-diploma in?

 

Begeleiding:

Leerlingen die toegelaten zijn tot vwo-5 starten in de eerste week na de uitslag van tijdvak 1 van het eindexamen havo met een doorstroom-programma, dat doorloopt in leerjaar 5 vwo. In vwo-5 begeleidt de mentor de leerling in zijn overstap, coördineert de inhaalactiviteiten, en onderhoudt contacten met vakdocenten.