Terug naar overzicht

Doorstroom MAVO naar Havo en Havo naar Vwo


Procedure doorstroom Mavo-4 naar Havo-4

Het is mogelijk voor leerlingen met een Mavodiploma om binnen het Sintermeertencollege door te stromen naar Havo-4. Voor deze doorstroom gelden de volgende voorwaarden:

 • de leerling slaagt voor zijn eindexamen Mavo;
 • voor elk van de vakken Nederlands, Engels, en wiskunde is het eindcijfer minimaal een 7. Deze regel geldt niet voor wiskunde indien dit vak geen onderdeel  gaat uitmaken van het vakkenpakket in Havo-4;
 • de leerling moet in 4 Mavo, in overleg met de decaan, een extra examenvak kiezen. Hiermee komt het totaal aantal examenvakken op mimimaal 7;
 • afhankelijk van het gewenste profiel op Havo-4, moet de leerling in het vmbo bepaalde vakken in het pakket hebben opgenomen;   
  • voor het profiel ‘Cultuur en Maatschappij’ : Duits of Frans, én geschiedenis, én aardrijkskunde, met daarnaast nog twee vakken, vrij te kiezen door de leerling;
  • voor het profiel ‘Economie en Maatschappij: wiskunde, én geschiedenis, én aardrijkskunde, én economie, met daarnaast nog één vak, vrij te kiezen door de leerling;
  • voor de profielen ‘Natuur en Gezondheid’ en ‘Natuur en Techniek’ moeten worden gekozen: wiskunde, én nask1, én nask2 én biologie, met daarnaast nog één vak, vrij te kiezen door de leerling;
 •  leerlingen die toegelaten worden tot Havo-4 worden verplicht tot deelname aan een toelatingsprogramma [1] (onder andere voor de vakken wiskunde en Engels), dat in periode 4 na de uitslag het eindexamen Mavo gegeven wordt, en dat mogelijk met werkopdrachten doorloopt in de zomervakantie. Dit dient om bestaande knelpunten in de aansluiting tussen de verschillende afdelingen weg te nemen (en daardoor de kans op succes te vergroten);
 • een positief besluit van de toelatingscommissie.

[1] De eventuele kosten voor leermiddelen en leerlingbegeleiding zijn voor rekening van de leerling/ouders.


Procedure van de toelatingscommissie

 1. De kandidaat geeft op de mentorspreekavond na de eerste toetsweek aan na het behalen van het Mavo diploma door te willen stromen naar Havo.
 2. Vervolgens maakt de kandidaat het verzoek kenbaar bij de toelatingscommissie Havo-4, door een schriftelijke sollicitatie met onderbouwing van argumenten en motivatie te richten aan de leden van de toelatingscommissie, en af te geven bij de afdelingsleider Mavo. Het verzoek moet uiterlijk op in de eerste week na de kerstvakantie ingediend worden;
 3. De toelatingscommissie onderzoekt de aansluiting van de vakken, vraagt advies aan de docenten van Mavo 4 tijdens de leerlingbesprekingen;
 4. Leden van de toelatingscommissie voeren een gesprek met de kandidaat waarin de motivatie en attitude van de kandidaat centraal staan. Dit gesprek vindt plaats in periode 3;
 5. De toelatingscommissie beoordeelt alle informatie en formuleert, na de derde toetsweek en voor aanvang van de eindexamens, een voorlopig besluit over de toelating tot Havo 4;
 6. Indien er sprake is van een negatief besluit dan deelt de toelatingscommissie het genomen besluit mondeling (telefonisch) mee aan de kandidaat. Dit besluit wordt vervolgens schriftelijk bevestigd.
 7. Bij toelating bevestigt de kandidaat schriftelijk zijn toestemming met de voorwaarden, en meldt zich opnieuw aan bij het Sintermeertencollege voor herinschrijving;
 8. Na de eindexamenuitslag wordt, afhankelijk van de behaalde resultaten, de toelating definitief.

De toelatingscommissie Havo-4 bestaat uit:

 • De afdelingsleider Havo bovenbouw (voorzitter)
 • De afdelingsleider Mavo
 • De decaan Havo
 • De decaan Mavo

De afdelingsleider Mavo vraagt aan de docentenvergadering van Mavo 4 na de tweede periode van het examenleerjaar een advies over de eventuele doorstroom van een leerling naar 4-Havo. Bij het tot stand komen van het advies is steeds de centrale vraag: kan de leerling het diploma Havo behalen op grond van capaciteiten en attitude?

Het uiteindelijk besluit kan als volgt geformuleerd zijn, en het aangegeven effect hebben:

 • Afgewezen: de leerling wordt niet toegelaten tot het Havo; indien gewenst dan wordt mondeling toelichting gegeven door een lid van de commissie.
 • Toegelaten: de leerling wordt toegelaten tot het Havo en heeft daarbij het recht op instroom in Havo 4.

Er wordt geen schriftelijke toelichting gegeven.


Doorstroom van extern

Voor een leerling die na het behalen van het Mavo diploma op een andere school voor VO wil doorstromen naar het Havo van het Sintermeertencollege geldt dezelfde procedure en aanvullende voorwaarden. Met dien verstande dat de kandidaat zijn verzoek indient bij de toelatingscommissie, gericht aan de afdelingsleider Havo, liefst uiterlijk in de derde periode van het examenjaar. In de beoordeling wordt het advies van de afleverende school meegenomen, en de afdelingsleider Havo treedt altijd in overleg met de vergelijkbare functionaris Mavo van de afleverende school.

Een externe doorstromer kan alleen dan geplaatst worden als er voldoende ruimte is in de betreffende clusters van Havo-4 voor het beoogde schooljaar.

Beroep aantekenen
Indien een kandidaat en zijn ouders het niet eens zijn met de uiteindelijke beslissing en er het vooruitzicht is dat aan alle aanvullende voorwaarden wordt voldaan door de kandidaat dan kan deze in beroep gaan tegen de beslissing. De kandidaat en zijn ouders nemen dan binnen vijf werkdagen na het bekend maken de beslissing contact op met de sectordirecteur onderwijs en begeleiding en leggen het beroep schriftelijk voor. Het beroep kan alleen worden toegewezen wanneer er sprake is van nieuwe informatie (niet meegewogen in de leerlingenbespreking en/of in de toelatingscommissie) of wanneer er sprake is geweest van procedurele onregelmatigheden van schoolzijde. De sectordirecteur onderwijs en begeleiding neemt gehoord hebbende de kandidaat (en zijn ouders) en de toelatingscommissie een besluit.


Doorstroom naar Havo van extern

Voor een leerling die na het behalen van het Vmbo-t-diploma op een andere school voor VO wil doorstromen naar het Havo van het Sintermeertencollege geldt dezelfde procedure en aanvullende voorwaarden. Met dien verstande dat de kandidaat zijn verzoek indient bij de toelatingscommissie, gericht aan de afdelingsleider Havo, liefst uiterlijk in de derde periode van het examenjaar. In de beoordeling wordt het advies van de afleverende school meegenomen en de afdelingsleider Havo treedt altijd in overleg met de vergelijkbare functionaris Vmbo-t (Mavo) van de afleverende school.

Een externe doorstromer kan alleen dan geplaatst worden als er voldoende ruimte is in de betreffende clusters van Havo-4 voor het beoogde schooljaar.

Beroep aantekenen

Indien een kandidaat en zijn ouders het niet eens zijn met de uiteindelijke beslissing en er het vooruitzicht is dat aan alle aanvullende voorwaarden wordt voldaan door de kandidaat dan kan deze in beroep gaan tegen de beslissing. De kandidaat en zijn ouders nemen dan binnen 5 werkdagen na het bekend maken van het negatieve advies contact op met de sectordirecteur onderwijs en begeleiding en leggen het beroep schriftelijk voor. De sectordirecteur onderwijs en begeleiding neemt gehoord hebbende de kandidaat (en zijn ouders) en de toelatingscommissie een besluit.


Procedure doorstroom Havo-5 naar Vwo-5

Het is mogelijk voor leerlingen met een Havo diploma om binnen het Sintermeertencollege door te stromen naar Vwo-5. Voor deze doorstroom gelden de volgende voorwaarden:

 • de leerling slaagt voor zijn eindexamen Havo;
 • voor elk van de vakken Nederlands, Engels, en wiskunde is het eindcijfer minimaal een 7;
 • het vakkenpakket van het Havodiploma moet aansluiten op het gewenste vakkenpakket van Vwo 5. Dit veronderstelt in de meeste gevallen dat de leerling twee vakken in het vrije deel gevolgd moet hebben.
 • de leerling heeft het vak wiskunde in zijn vakkenpakket Havo;
 • de leerling moet in Havo-4, in overleg met de decaan, een extra moderne vreemde taal kiezen als eerste vak in het vrije deel;
 • er moet aansluiting gezocht worden op het pta uit Vwo-4 via inhaalprogramma's dan wel instaptoetsen;
 • een positief besluit van de toelatingscommissie.

De toelatingscommissie werkt volgens de volgende procedure:

 1. De kandidaat maakt het verzoek kenbaar bij de toelatingscommissie Vwo-5, door een schriftelijke sollicitatie met onderbouwing van argumenten en motivatie te richten aan de leden van de toelatingscommissie, en af te geven bij de afdelingsleider Havo. Het verzoek moet vóór 1 februari van het examenjaar ingediend worden;
 2. De toelatingscommissie onderzoekt de aansluiting van pakketten en pta's, vraagt advies aan de docenten van Havo-5, en verzamelt overige relevante gegevens;
 3. Leden van de toelatingscommissie voeren een gesprek met de kandidaat waarin de motivatie en attitude van de kandidaat centraal staan. Tevens worden de samenstelling van het vakkenpakket, en de eventuele lacunes in de leerstof, het niveau en het pta van de gekozen vakken besproken, zodat ook de leerling zich een goed beeld kan vormen;
 4. De toelatingscommissie beoordeelt alle informatie en formuleert, na de derde toetsweek en voor aanvang van de eindexamens, een voorlopig besluit over toelating tot Vwo-5;
 5. De toelatingscommissie deelt het genomen besluit schriftelijk mee aan de kandidaat;
 6. Bij toelating bevestigt de kandidaat schriftelijk zijn toestemming met de voorwaarden, en meldt zich opnieuw aan bij het Sintermeertencollege voor herinschrijving;
 7. Na de eindexamenuitslag wordt, afhankelijk van de behaalde resultaten, de toelating pas definitief.

De toelatingscommissie Vwo-5 bestaat uit:

 • De afdelingsleider Vwo bovenbouw
 • De afdelingsleider Havo bovenbouw
 • De decaan Vwo
 • De decaan Havo

De afdelingsleider Havo vraagt aan de docentenvergadering van Havo-5 na de tweede periode van het examenleerjaar een voorlopig advies over de eventuele doorstroom van een leerling naar een hogere afdeling.

Bij het tot stand komen van het advies is steeds de centrale vraag: kan de leerling het diploma Vwo behalen op grond van capaciteiten en attitude ?

Het uiteindelijk besluit kan als volgt geformuleerd zijn, en het aangegeven effect hebben:
• Afgewezen: de leerling wordt niet toegelaten tot het Vwo; indien gewenst dan wordt mondeling toelichting gegeven door een lid van de commissie;
• Toegelaten: de leerling wordt toegelaten tot het Vwo. Hierbij heeft de leerling echter geen recht op doubleren in Vwo-5.

Wanneer een leerling aangeeft dat hij twee vakken in het vrije deel kiest i.v.m. een mogelijke doorstroom naar V5, zal de school – binnen de organisatorische kaders die er zijn – zich optimaal inspannen het (gedeeltelijk) volgen van dit extra vak mogelijk te maken.

Begeleiding
Leerlingen die toegelaten zijn tot Vwo-5 starten in de eerste week na de uitslag van het eindexamen Havo met een doorstroomprogramma, dat mogelijk met werkopdrachten doorloopt in de zomervakantie. Op aangeven van de afdelingsleider Vwo ontvangen de leerlingen instructie over de in te halen leerstof en pta-onderdelen. De school regelt de middelen (boeken) en mogelijkheden voor begeleiding . Ook kunnen leerlingen met hun vragen terecht tijdens maatwerkuren. In overleg met de afdelingsleider Vwo worden afspraken gemaakt op welke termijn de in te halen leerstof en pta's voltooid moeten zijn. In Vwo-5 begeleidt de mentor de leerling in zijn overstap, coördineert de inhaalactiviteiten, en onderhoudt contacten met vakdocenten.


Doorstroom naar Vwo van extern

Voor een leerling die na het behalen van het Havodiploma op een andere school voor voortgezet onderwijs wil doorstromen naar het Vwo van het Sintermeertencollege gelden dezelfde procedure en aanvullende voorwaarden. Met dien verstande dat de kandidaat zijn verzoek indient bij de toelatingscommissie, gericht aan de afdelingsleider Vwo, liefst uiterlijk in de derde periode van het examenjaar. In de beoordeling wordt het advies van de afleverend school meegenomen, en de afdelingsleider Vwo treedt altijd in overleg met de vergelijkbare functionaris Havo van de afleverende school. Een externe doorstromer kan alleen dan geplaatst worden als er voldoende ruimte is in de betreffende clusters van Vwo-5 voor het beoogde schooljaar.

Beroep aantekenen
Indien een kandidaat en zijn ouders/verzorgers het niet eens zijn met de uiteindelijke beslissing en er het vooruitzicht is dat aan alle aanvullende voorwaarden wordt voldaan door de kandidaat, dan kan deze in beroep gaan tegen de beslissing. De kandidaat en zijn ouders/verzorgers nemen dan binnen vijf werkdagen na het bekend maken van het negatieve advies contact op met de sectordirecteur onderwijs en begeleiding en leggen het beroep schriftelijk voor. De sectordirecteur onderwijs en begeleiding neemt gehoord hebbende de kandidaat (en zijn ouders/verzorgers) en de toelatingscommissie een besluit.