Terug naar overzicht

mavo

Mavo is de hoogste opleidingsvariant binnen het Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (vmbo). Mavo-leerlingen ontvangen bij het slagen een VMBO-tl-diploma (een zogenaamd ‘Theoretische Leerweg-diploma’). Mavo is één van de drie afdelingen waarin leerlingen op het Sintermeertencollege een einddiploma kunnen behalen. Deze afdeling kent binnen onze school vier profielen: natuur & techniek, economie, zorg & welzijn en landbouw. Binnen deze profielen worden samenhangende vakken aangeboden.

Mavo is een theoretisch georiënteerde voorbereiding op de vervolgstudies binnen het MBO; daarnaast kunnen leerlingen die deze leerweg gevolgd hebben, onder bepaalde voorwaarden worden toegelaten tot het havo. (zie Doorstroom mavo>havo).  


mavo+

Voor mavoleerlingen met een ambitie om na het behalen van het mavodiploma op te stromen naar havo, is er een mavo+ stroom. In leerjaar 3 volgen leerlingen onderwijs dat nadrukkelijk voorbereidt op leervaardigheden die noodzakelijk zijn op havo-niveau, zodanig dat de leerling na het behaalde mavo-diploma kan doorstromen naar havo 4. In het vierde leerjaar hebben de leerlingen een eigen mentor die werkt aan een goede instroom in havo.

 • Keuzemaatwerk in het derde jaar is gericht op de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde met aparte invulling (per periode een ander kernvak waardoor de keuzevrijheid vervalt).
 • In de vierde periode van het derde leerjaar (na de profielkeuze voor deze leerlingen) is Keuzemaatwerk gericht op een van de (mogelijke) gekozen profielvakken (profielvak gericht op havo).
 • De leerlingen in de mavo+ stroom doen verplicht in 7 vakken eindexamen.
 • Extra aandacht in het vierde jaar gericht op de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde per periode.
 • Extra aandacht gericht op studievaardigheden gedurende het derde en vierde leerjaar.
 • In de toetsen is, waar wenselijk, sprake van differentiatie (bijvoorbeeld de toetsen kunnen zichtbaar verschillen tussen de mavo klassen en de mavo+ stroom).
 • LOB-activiteiten zijn gericht op doorstroom richting hbo. Maar met voldoende raakvlakken voor een overstap naar het mbo.

Tijdens het tweede leerjaar mavo zullen leerlingen een advies krijgen over hun kansen voor instroom in mavo+.


Schema mavo

Mavo schema 2019

 


havo

Havo is het op één na hoogste niveau binnen het voortgezet onderwijs in Nederland. Havo is een vijfjarige opleiding die leerlingen voorbereidt op volgen van hoger beroepsonderwijs (HBO). Havo is een algemeen vormende (theoretische) opleiding, het is geen beroepsopleiding. Het havodiploma is in principe geen einddiploma, maar een startkwalificatie voor een verdere opleiding. Leerlingen met een diploma vmbo-t/mavo en goede cijfers kunnen onder voorwaarden toegelaten worden tot havo 4 (zie Procedure doorstroom vmbo-t 4 (mavo-4) naar havo-4). Havo op het Sintermeertencollege biedt een opleiding voor leerlingen die het geleerde graag praktisch willen inzetten.

In de bovenbouw van havo vervolgen de leerlingen hun opleiding binnen één van de profielen Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Techniek en Natuur en Gezondheid. De leerlingen worden gedurende het derde leerjaar hier goed op voorbereid. Over de wijze waarop dit gebeurt, informeren we de ouders en leerlingen gedurende de informatieavond van 3 havo in oktober.


 vwo

Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs wordt afgekort als vwo. Het is het hoogste niveau binnen het voortgezet onderwijs en het bestaat uit atheneum en gymnasium. Het vwo bereidt leerlingen voor op een academische opleiding. Het vwo-diploma is in principe geen einddiploma maar een startkwalificatie voor een verdere opleiding. Leerlingen met een havo diploma kunnen onder voorwaarden (zie: Procedure doorstroom havo-5 naar vwo-5) toegelaten worden tot vwo-5.

De vwo-leerling op het Sintermeertencollege maakt aan het eind van de brugklas een keuze tussen havo, atheneum en gymnasium. Na vwo-3 kiest de leerling op basis van de uitkomsten van een profielkeuzetraject voor een profiel.

Van onze leerlingen op het vwo verwachten wij een redelijk niveau van zelfstandigheid bij het verwerven van kennis. Deze zelfstandigheid neemt gedurende de opleiding toe en is later belangrijk bij het volgen van een vervolgstudie aan een hogeschool of universiteit.

In de bovenbouw van Vwo vervolgen de leerlingen hun opleiding binnen één van de profielen Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Techniek en Natuur en Gezondheid. De leerlingen worden gedurende het derde leerjaar hier goed op voorbereid. Over de wijze waarop dit gebeurt, informeren we de ouders en leerlingen gedurende de informatieavond van 3 vwo in oktober.


gymnasium

Het Sintermeertencollege heeft binnen de vwo-opleiding een gymnasium. We willen graag onze vwo-leerlingen de kans bieden om kennis te maken met de klassieke talen en cultuur. Het gymnasium biedt de leerling onderwijs waarin nadrukkelijk de klassieke actualiteit verweven is in het onderwijsprogramma. De oude klassieke cultuur drukt namelijk nog steeds een stempel op onze samenleving. Gymnasium legt dwarsverbanden met andere vakken. Het gymnasium heeft een lange traditie, maar past ook prima in ons internationale profiel. Doordat je intensief aan de slag gaat met een oude beschaving, word je voortdurend een spiegel voorgehouden. Kies voor het gymnasium, een bijzondere vorm van internationalisering in het verleden!

Vanaf de tweede klas kan de vwo-leerling kiezen voor deelname aan het gymnasiumprogramma, hij kiest daarbij voor het volgen van de klassieke talen Latijn en Grieks. De leerling die beide talen in de derde klas behoudt en daarna vanaf klas 4 tot het eind Latijn en/of Grieks blijft volgen, krijgt op het eind een gymnasiumdiploma. Wie uiteindelijk toch besluit om NIET in een klassieke taal Centraal Examen (CE) te doen, verliest het recht op een gymnasiumdiploma. De leerling zal dan met een atheneumdiploma zijn middelbare schoolopleiding afsluiten. Er worden in principe geen aparte klassen voor atheneum en gymnasium gevormd.


Leerjaar 3 havo en vwo

Deze beide leerjaren kennen de volgende aandachtsgebieden:

- het realiseren van een goede aansluiting tussen onder- en bovenbouw,
- de voorbereiding op de profiel- en vakkenkeuze,
- een eerste oriëntatie op verdere studie en op het latere beroep,
- het verder uitbouwen van een goede studiehouding.

Dit gebeurt tijdens de lessen en gedurende de momenten waarin er contact is tussen mentor en ouders. Daarnaast wordt in de loop van dit leerjaar het contact met de decaan – die de leerlingen in het proces van hun studie- en beroepskeuze begeleidt - steeds intensiever.


Tweede fase

Na de onderbouw komen de leerlingen van havo en gymnasium & atheneum in de Tweede Fase. De leerlingen zullen nog meer tijd aan zelfwerkzaamheid besteden, waardoor ze steeds beter leren om zelf keuzes te maken en het leerproces te plannen, vaardigheden die in het HBO en Wetenschappelijk Onderwijs onontbeerlijk zijn. Ook in de bovenbouw is sprake van een leerproces. Daarom zoeken wij naar een balans tussen de leermomenten waarin de docent lesgeeft en/of zijn leerlingen begeleidt, en die waarin de leerlingen zelf bepalen hoe zij de beschikbare tijd en middelen besteden.


Profielen

De leerlingen volgen in de tweede fase een van de volgende profielen:

 • Natuur & techniek
 • Natuur & gezondheid
 • Economie & maatschappij
 • Cultuur & maatschappij

Een profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel.