Terug naar overzicht

VEILIGHEID op school

Een gevoel van veiligheid en je thuis voelen is van groot belang voor het goed verlopen van het onderwijsleerproces. Vandaar dan ook, dat er ons veel aan is gelegen om een dergelijke situatie te bereiken en in stand te houden. De veiligheid – en daarbij ook het je thuis voelen – komt in het geding indien de invloed van buitenaf zo groot wordt, dat ze niet goed meer kan worden gecontroleerd of wanneer de regels en afspraken binnen school, met voeten worden getreden. 

De school reageert daarom als volgt:

-  er wordt voortdurend gesurveilleerd; zowel met behulp van camera’s in en om de school, als door het inzetten van adequaat opgeleide toezichthouders;
- we investeren in de aanschaf van betrouwbare bergruimte, waarin de leerlingen hun boeken en vaak dure telefoons kunnen opbergen;
- leerlingen van de onderbouw mogen het schoolplein niet verlaten; alleen ten behoeve van de sportlessen en dan uitsluitend onder toezicht;
- vreemden mogen het schoolterrein en het gebouw niet betreden zonder voorafgaande toestemming;
- binnen de school wordt het internetgebruik door de leerlingen frequent gecontroleerd;
- alle betalingen binnen de school worden gedaan met een chipknip op de leerlingpas, zodat de leerling slechts geld hoeft mee te nemen voor het opladen van de chipknip;
- de school draagt mede zorg voor veilige fietsroutes in de omgeving;
- de school voert een actief anti-pestbeleid;
-  jaarlijks worden met de leerlingen meerdere beperkte en een grote ontruimingsoefening gehouden;
- door middel van gescheiden pauzes voor onder- en bovenbouw bereiken we kleinschaligheid en herkenbaarheid;
- de school hanteert een systeem van incidentenregistratie;
- de school streeft een actieve communicatie met de ouders van de leerlingen na.


NB: Ondanks het feit, dat we zorgdragen voor efficiënt toezicht en goede bergruimte, aanvaardt de school geen enkele verantwoordelijkheid voor het zoekraken van spullen, die feitelijk op school niet nodig zijn.