Terug naar overzicht

Sintermeerten, Verleg je grenzen!

Leerlingen komen graag naar onze school. De prettige, rustige en veilige sfeer, onze intensieve leerlingbegeleiding, de breedte van het onderwijsaanbod en de veelheid aan  vormende activiteiten liggen hieraan ten grondslag. De wijze waarop de leerlingen hun internationale oriëntatie kunnen vergroten en onze almaar verdergaande ontwikkeling in de richting van een rijke leeromgeving, zijn zaken die daaraan zeer bijdragen. Ze ondersteunen ons doel om jonge mensen op zodanige wijze toe te rusten met kennis en vaardigheden, dat ze in de internationale samenleving van vandaag en morgen hun verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen.

Onze samenleving is zeer dynamisch. Er wordt een steeds groter  beroep gedaan op ambitie, kennis, vaardigheden, flexibiliteit, brede inzetbaarheid en snelheid van handelen. Belangrijke zaken als reflectie op het eigen handelen, de bereidheid en het vermogen tot het delen van kennis en vaardigheden en tot teamwork, het waardevolle van de eigen ontplooiing met oog voor detail en het leveren van gedegen werk staan daarbij aan de basis van ieders verdere ontwikkeling. Deze overweging zorgt ervoor, dat deze aspecten  op het Sintermeertencollege leidend zijn bij ons denken over de verdere ontwikkeling van de school en voor ons handelen in de richting van onze leerlingen. Onze school wil bewust en van harte deel uit maken van de maatschappij en van de ontwikkelingen daarin.

Bovendien hebben wij oog voor het feit, dat de hedendaagse leerling op een andere wijze studeert en leeft dan de generatie kinderen van een jaar of tien geleden. Wij streven ernaar om ook voor deze generatie leerlingen een uitdagende leeromgeving te realiseren, een omgeving waarin eisen gesteld worden én waarin ze de kans krijgen  om hun talenten te gebruiken en verder te ontwikkelen.

In deze schoolgids laten wij op een aantal plaatsen zien, hoe wij dit willen realiseren en welke de resultaten zijn van onze inspanningen en van die van onze leerlingen. Vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school voor de ontwikkeling van uw kind/onze leerling hechten wij aan een open contact met ouders. Vandaar dat ik iedere betrokkene van harte uitnodig om gebruik te maken van de vele mogelijkheden tot contact, die we bieden: de informatieavonden, de ouderavonden, het lidmaatschap van de ouderpanel/ouderraad/medezeggenschapsraad en individueel gericht contact door middel van een gesprek of via e-mail en/of telefoon.

Ik wens allen die zich bij de school betrokken weten, een gezond en succesvol schooljaar toe!

D.M.J. Herveille, rector