Terug naar overzicht

De school hecht eraan, dat we elkaar over en weer adequaat informeren over al die zaken die van invloed kunnen zijn op een normale gang van zaken. Een van de zaken die daarbij van belang is, is dat we aan het begin van iedere lesdag snel een helder beeld willen hebben van welke leerlingen afwezig zijn en van wat daarvan de reden is. We zoeken dan ook contact met de ouders/verzorgers van die leerlingen die zonder bericht afwezig zijn. Om te voorkomen dat wij u onnodig lastig vallen, verzoeken wij u om het volgende in acht te nemen:

 • leerlingen die als gevolg van ziekte niet aanwezig kunnen zijn, worden tussen 08.00 en 08.30uur door hun ouders/verzorgers via e-mail:
  concierge-bovenbouw@sintermeerten.nl
 • wanneer betreffende leerling weer beter is, meldt hij/zij zich bij de leerlingenbalie/conciërge met een briefje van de ouders, waarin is aangegeven op welke dagen de leerling wegens ziekte afwezig was;
 • wanneer een leerling na het weekend nog steeds ziek is, melden ouders/verzorgers hun zoon/dochter op maandag opnieuw telefonisch of per e-mail ziek;
 • een leerling die gedurende de lesdag ziek wordt, meldt zich bij de leerlingenbalie/conciërge. Deze bekijkt of het verantwoord is dat de leerling zelf naar huis gaat en zorgt ervoor dat de ouders/verzorgers worden gewaarschuwd. Wij vinden het belangrijk dat de leerling of u telefonisch laat weten, dat hij/zij goed is aangekomen. Ook in dergelijke gevallen meldt de leerling zich bij terugkomst op school bij de leerlingenbalie/conciërge met een briefje van de ouders;
 • verlof om andere reden dan ziekte moet ruim van tevoren schriftelijk worden aangevraagd bij de afdelingsleider. Bij de beoordeling van een dergelijke verlofaanvraag houden wij ons aan de landelijke voorschriften dienaangaande.

Met betrekking tot vakantieverlof is in de leerplichtwet het volgende opgenomen:

 •  Vakantie buiten schoolvakantieperiode: buiten de schoolvakanties mogen de leerlingen niet van school wegblijven. Alleen als het gezin ten gevolge van een specifiek beroep van een van de ouders echt niet weg kan gedurende de schoolvakanties, kan de rector van de school extra vakantieverlof toekennen. Dit verlof mag maximaal 10 dagen duren en mag nooit in de eerste twee weken van een schooljaar vallen. Ouders moeten dergelijk verlof tenminste 8 weken van tevoren schriftelijk aanvragen bij de rector, voorzien van een verklaring van de werkgever.

In bijzondere omstandigheden kan bijzonder verlof gegeven worden.

Bijzondere omstandigheden:

 • een religieuze feestdag;
 • een huwelijk;
 • een begrafenis.

Ouders en leerlingen moeten altijd voldoen aan de voorwaarden bij geoorloofd schoolverzuim. De rector beslist over de rechtmatigheid van het verzoek.

Heeft de leerling een verplichting vanuit zijn geloofsovertuiging? Dan moeten de ouders/verzorgers de rector van te voren informeren en bijzonder verlof vragen. Afwezigheid vanwege een huwelijk of begrafenis mag alleen als de rector vooraf toestemming heeft gegeven. Aanvragen voor bijzonder verlof verlopen ALTIJD via de afdelingsleider van de leerling.


 Telefoonnummer meldingen: 045 5711664