Terug naar overzicht

Beste ouders en leerlingen,

Via deze mail willen wij jullie informeren over een aantal praktische en organisatorische zaken en afspraken/regels. We vragen jullie met klem onderstaande goed te lezen.

Gezien de situatie moet er in korte tijd veel geregeld en georganiseerd worden. Wij doen ons uiterste best om dat met de beschikbare mensen, tijd en middelen zo goed en eenduidig mogelijk te doen en iedereen steeds zo goed en snel mogelijk op te hoogte te houden. In eerste instantie zal er dagelijks een mail worden verstuurd met informatie omdat beslissingen elkaar snel opvolgen en de situatie dagelijks kan veranderen. Dat vergt van ons allemaal (medewerkers, leerlingen en ouders) veel flexibiliteit en creativiteit. We rekenen erop dat we in deze lastige periode goed samenwerken met een positieve insteek.

Communicatie

 • Contacten tussen ouders, leerlingen en school verlopen zoveel mogelijk via e-mail. Deze informatie staat ook op onze website.
 • Medewerkers zullen zo spoedig mogelijk reageren op berichten. Houd er rekening mee dat zij na 16.30 uur en in het weekend alleen zullen reageren in urgente gevallen.
 • De mentor is en blijft de eerste contactpersoon voor ouders en leerlingen. De mentor zal regelmatig contact opnemen met leerlingen om een vinger aan de pols te houden t.a.v. welbevinden, studievoortgang, belemmeringen, enz.
 • Leerlingen zijn van maandag t/m vrijdag voor school beschikbaar/bereikbaar tussen 08.30 – 15.15 uur.
 • Ziek- en hersteld meldingen doorgeven via concierge-bovenbouw@sintermeerten.nl

 


Lessen op afstand leerjaar 1 tot en met 3 VMBO HAVO en VWO, HAVO 4, VWO 4 en 5

 • SOM is het centrale punt voor leerlingen en docenten
 • In SOM staat bij elk vak een planner die de leerlingen moeten volgen. Leerlingen zorgen ervoor dat zij de weekplanner aan het einde van de week af hebben. Vakdocenten en mentoren monitoren dit.
 • In de planner kun je de lesdoelen, lesinhouden en opdrachten vinden.
 • Uiterlijk vrijdag krijgen de leerlingen van leerjaar 1 tot en met leerjaar 3 een aangepast rooster waarin ze kunnen zien op welke momenten zij via MS Teams moeten deelnemen aan de “video-lessen” van docenten en het wekelijkse mentoruur.
 • Deelname aan de lessen is verplicht. Aanwezigheid wordt geregistreerd in verband met leerplicht. Als een leerling te ziek is om voor school te werken en/of deel te nemen aan de les, wordt hij/zij door ouders ziekgemeld (zie mailadres hierboven). Ouders sturen ook een bericht zodra hun kind weer beter is.
 • Online lessen worden gegeven vanuit Microsoft Teams. De spelregels voor teams zijn:
  • Alles wat je doet in Teams is zichtbaar en wordt 6 maanden bewaard.
  • In Teams mag je niet zomaar gaan chatten, zonder dat de docent daarom vraagt.
  • Bij online pesten wordt het pestprotocol van de school gehanteerd.
  • In de digitale klas (videobellen ‘vergaderen’), zet de docent zijn presentatie of bureaublad in beeld en al je klasgenoten uit het team kijken en luisteren mee. Daarbij is het technisch gezien niet verstandig om iedereen op video te zetten. Aan jullie wordt telkens gevraagd om je camera en microfoon uit te zetten om te voorkomen dat de les te rommelig wordt en er te veel internet wordt gebruikt. Je internetverbinding zou dan vast kunnen lopen of het geluid gaat stotteren.

SE’s eindexamenleerlingen

 • Vanaf 23 maart tot en met 2 april worden de schoolexamens alsnog afgenomen op school.
 • De schriftelijke SE’s worden volgende week op school afgenomen. De mondelinge SE’s daar waar mogelijk digitaal of telefonisch. De eindexamenleerlingen hebben een aparte mail gekregen met het rooster.
 • Leerlingen die (milde) gezondheidsklachten hebben, mogen niet naar school komen. Indien een leerling niet naar school kan komen, geven ouders dit per dag, liefst voor 08.00 uur, via e-mail door: concierge-bovenbouw@sintermeerten.nl
 • Met de examenkandidaten die nog open plekken in hun PTA hebben, worden afspraken gemaakt om deze hiaten in te halen in de periode van 1 april t/m 16 april.
 • Op vrijdag 10 april zal het herexamen plaatsvinden voor vakken met alleen een schoolexamen (alleen voor Havo 5 en Vwo 6). Inschrijving volgt.
 • Op woensdag 15 april vinden de herkansingen en de inhaalwerken plaats. Inschrijving volgt.
 • Leerlingen die inhoudelijke vragen hebben over SE’s, kunnen hun vakdocent hierover mailen. Indien nodig kan vervolgens via telefoon of MS Teams overleg plaatsvinden met de vakdocent.

Hoe organiseren we deze schoolexamens op een veilige manier?

 

 • We gaan de aula, de sporthal, het OLC (016), de lokalen 235/236 (grootste lokalen) en lokaal 321 inzetten, zodat alle betrokkenen voldoende afstand tot elkaar kunnen hebben.
 • We werken volgens de richtlijnen van het ministerie.
 • Leerlingen die ziek zijn of gezondheidsklachten hebben, nemen niet deel aan het schoolexamen, maar melden zich ziek volgens de normale procedure.
 • De leerlingen met extra faciliteiten (Kurzweil, extra tijd, etc.) zullen hun schoolexamens in lokaal 321 maken.
 • Indien je vragen hebt, neem dan s.v.p. contact op met jouw afdelingsleider.

We wensen alle examenkandidaten veel succes toe!!!


Aanmelden mbo

De aanmelddatum voor een mbo-opleiding wordt een maand uitgesteld naar 1 mei.

De komende tijd, in ieder geval tot 6 april zijn er op de MBO’s geen voorlichtingsactiviteiten of meeloopdagen.

Schrijf bij twijfel in bij meer dan één opleiding. De vervolgopleidingen zelf zullen je verder op de hoogte houden. Wij raden jullie aan om ook zelf de website van de vervolgopleidingen regelmatig te raadplegen.

Hartelijke groet,

Debora Herveille, rector