Terug naar overzicht

svopl

Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg

Missie SVO|PL

Schoolveiligheid en Welbevinden

Schorsing en verwijdering

Klachten 

Klokkenluidersregeling 

Klachten betreffende eindexamenaangelegenheden

Klachten over seksuele intimidatie 

Privacy en gegevensbescherming


Bestuur SVO|PL

Het Sintermeertencollege maakt deel uit van de Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVO|PL), het bevoegd gezag van de volgende locaties voor vmbo, havo, vwo en praktijkonderwijs in Parkstad Limburg.

BcPL locatie Brandenberg te Landgraaf

vmbo-tl, kader, basis

BcPL locatie Herle te Heerlen

vmbo-tl, kader, basis

BcPL locatie Holz te Kerkrade

vmbo-tl, kader, basis                                    

BcPL locatie Praktijkscholen (openbaar en katholiek) te Heerlen 

praktijkonderwijs

Bernardinuscollege te Heerlen

gymnasium, atheneum en havo

Charlemagne College locatie Eijkhagen te Landgraaf

(tweetalig) vwo, havo en vmbo-tl

De Nieuwe Thermen te Heerlen

havo/vmbo-tl

Sintermeertencollege te Heerlen

(tweetalig) vwo, (tweetalig) havo, (tweetalig) vmbo-tl 

Techniekcollege Parkstad Limburg te Heerlen

vmbo techniek (leerjaar 3 en 4)

Het Techniekcollege Parkstad Limburg (TcPL) is een samenwerking tussen SVO|PL, LVO en Vista. Op deze locatie wordt techniekonderwijs aangeboden voor vmbo bovenbouw in een doorlopende lijn naar het mbo.


Missie  SVO|PL

De missie van de Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg luidt als volgt:

SVO|PL biedt – met partners in de regio – op een toekomstgerichte wijze het beste onderwijs aan binnen een verantwoorde spreiding van voorzieningen van een hoog niveau. Onder het beste onderwijs verstaan we meer dan alleen cognitieve resultaten. Leerlingen ontwikkelen zich in de volle breedte van hun talenten.

Motto in de missie is:  “Voor elk kind het beste onderwijs”

 

College van Bestuur                                  drs. J.H.M. Monsewije (voorzitter)

                                                                      drs. R.K.M. Bonekamp (lid)

Raad van Toezicht                                      mr. G.J.H.M. Wagemans (voorzitter)

                                                                       mr. L.L.G.H. Scholl (vice-voorzitter)

                                                                       A.E.J. van den Brink, MSc

                                                                       drs. A. Palmen, CFA

                                                                       W.R.H. Vliex,  RA RO

 

Voor bestuurlijke aangelegenheden kan contact worden opgenomen met het Bestuursbureau van SVO|PL:

  • Adres:           Akerstraat 85-87   - 6417 BK HEERLEN
  • Telefoon:      045 - 5712597
  • E-mail:         info@svopl.nl
  • Internet:       www.svopl.nl

        


Schoolveiligheid en Welbevinden

Een veilige omgeving is belangrijk voor het welbevinden van onze medewerkers en leerlingen. Door het College van Bestuur is de Kaderregeling Veiligheid vastgesteld. Deze regeling bevat een groot aantal protocollen, waaronder de Klachtenregeling, het anti-pestbeleid, de inrichting van de zorgstructuur en het privacybeleid.

Relevante regelingen zijn gepubliceerd op de website van SVO|PL.

Bekijk hier het Eindexamenaangelegenheden commissie van beroep.

Bekijk hier de Examen regeling.  

 

Algemeen
Als waarden en normen worden overschreven heeft dit een negatieve impact op de schoolorganisatie. Grensoverschrijdend gedrag, in welke vorm dan ook, wordt binnen SVO|PL niet geaccepteerd. Als sprake is van grensoverschrijdend gedrag, dan kan en mag van de school verwacht worden dat actie ondernomen wordt om dit onwenselijke gedrag verder te voorkomen en passende maatregelen te nemen.

Schoolveiligheid is niet alleen een zaak van bestuur en schoolleiding. Bij SVO|PL zien wij dit als een zaak van ons allemaal: veiligheid op school is een taak en verantwoordelijkheid van de schoolleiding en medewerkers, maar ook van leerlingen, ouders/verzorgers en andere bezoekers van de school.

 

Interne vertrouwensperso(o)n(en)

Mevrouw A. op de Dijk (voor leerlingen)

apa.dijk@sintermeerten.nl

De heer M. Geenen (voor leerlingen)

mgh.geenen@sintermeerten.nl

 

Mevrouw G. Gellen (voor medewerkers)

gmp.gellen@sintermeerten.nl


Externe vertrouwenspersonen

De heer mr. C. M. Kuikman

045  532 22 61 /  06 8191 06 03 

kuikman@home.nl

 

 

 

Ondersteuningscoördinator/

ondersteuningsteams     

Mevrouw I. van Laar

im.laar@sintermeerten.nl

 

Anti-pestcoördinator

Mevrouw G. Gellen

gmp.gellen@sintermeerten.nl


Schorsing en Verwijdering

Als sprake is van ernstig ongewenst gedrag waarbij de leerling zich niet houdt aan de geldende regels en/of mogelijk psychisch en/of lichamelijk letsel aan derden toebrengt kan de school overgaan tot interne schorsing, schorsing of verwijdering. De ouders/verzorgers worden, volgens de geldende regels, van het incident en de maatregel gemotiveerd op de hoogte gebracht.

Tegen schorsing en verwijdering kunnen ouders/verzorgers, volgens de procedure beschreven in het protocol schorsing en verwijdering, bezwaar maken bij het bevoegd gezag.

Bekijk hier het protocol interne schorsing en verwijdering SVOPL.


Klachten

De kring van personen waartegen een klacht kan worden ingediend is beperkt tot medewerkers van SVO|PL en ouders en leerlingen voor zover deze leerling zijn of waren van een van de scholen. Hierbij kan gedacht worden aan docenten, directieleden, onderwijsondersteunend personeel, leerlingen, ex-leerlingen, ouders, voogden, verzorgers, leden College van Bestuur of een vrijwilliger die werkzaamheden verricht voor de school. Klachten over ouders onderling of over leerlingen onderling zijn van deze regeling uitgesloten.

De meeste klachten kunnen in onderling overleg worden afgehandeld. Bespreek daarom klachten altijd eerst op school, met de betreffende personen. Indien dat, gezien de aard van de klacht, niet mogelijk is of wanneer geen juiste afhandelijk heeft plaatsgevonden, kan een beroep gedaan worden op een ander gremium.

De interne of externe vertrouwenspersonen kunnen bij klachten bijstand en begeleiding in het traject verlenen.

 

Bekijk hier de Klachtenregeling SVO|PL

 

Klachtencommissie SVO|PL

p/a Akerstraat 85-87, 6417 BK Heerlen

Email: klachtencommissie@svopl.nl 


Klokkenluidersregeling

SVO|PL acht het van belang dat haar werknemers en leerlingen en ook externen (zoals bijvoorbeeld ouders van leerlingen, leveranciers e.d.) op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie waarbij zij betrokken zijn. Uitgangspunt hierbij is dat het intern melden van een misstand dient te worden gezien als een bijdrage aan het verbeteren van het functioneren van de organisatie.

Het begrip “misstand” definiëren wij als: feiten of situaties waarbij een organisatorisch, persoonlijk of maatschappelijk belang in het geding is, dan wel kan komen en die binnen de invloedssfeer van de organisatie voorkomen. Denk hierbij aan gevaar voor de gezondheid, de veiligheid of het milieu.

Tegelijkertijd kan er ook sprake zijn van strafbare feiten, schending van de wet- en regelgeving, onethisch gedrag, misleiding van justitie, overheid of het publiek, dan wel het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten of situaties. SVO|PL stelt zich daarbij principieel op het standpunt dat een dergelijke melding serieus wordt onderzocht, waarbij voorkomen dient te worden dat de te goeder trouw handelende medewerker of leerling wordt benadeeld in zijn positie bij de organisatie.

De Klokkenluidersregeling SVO|PL is niet bedoeld voor het melden van persoonlijke klachten door werknemers of leerlingen over hen persoonlijk betreffende aangelegenheden, of het uiten van kritiek op de door de directie gemaakte beleidskeuzes.

Bekijk hier de Klokkenluidersregeling SVO|PL

 

Klokkenluiderscommissie SVO|PL

p/a Akerstraat 85-87, 6417 BK Heerlen, onder vermelding van "vertrouwelijk en persoonlijk"

Email: klokkenluiderscommissie@svopl.nl


Klachten betreffende eindexamenaangelegenheden

Klachten over sancties genomen door de schooldirectie in geval van een onregelmatigheid (bv. fraude of ongeoorloofde absentie) begaan door een examenkandidaat bij enig onderdeel van het examen, worden behandeld door de Commissie van Beroep bij Eindexamenaangelegenheden. Deze klachten kennen een speciale klachtafhandeling. Een kandidaat of ouder/verzorger dient binnen drie dagen na bekendmaking van de sanctie in beroep te gaan bij de Commissie van Beroep bij Eindexamenaangelegenheden. De leden van deze commissie worden benoemd door het bevoegd gezag van de stichting. De commissie is exclusief bevoegd inzake geschillen op voornoemd terrein. Men kan met deze klachten niet naar de klachtencommissie. 

 

Bekijk hier het reglement Commissie van Beroep Eindexamenaangelegenheden

 

Commissie van beroep eindexamenaangelegenheden

p/a Bestuursbureau Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg

Akerstraat 85-87 

6417 BK Heerlen

E-mail: info@svopl.nl

 


Klachten over seksuele intimidatie

De behandeling van klachten over seksuele intimidatie vindt op dezelfde wijze plaats als de behandeling van andere klachten. Ook in dezen dient eerst de interne weg gevolgd te worden alvorens naar de klachtencommissie te gaan. Gezien de bijzondere aard van deze klachten zijn op elke school interne vertrouwensperso(o)n(en) aanwezig die als eerste aanspreekpunt kunnen functioneren.

De school is verplicht van vermoedens en klachten op het gebied van seksueel misbruik melding te maken bij de vertrouwensinspecteur. De vertrouwensinspecteur kan voor leerlingen en personeelsleden die het slachtoffer zijn van seksuele intimidatie een klankbordfunctie vervullen en hen desgewenst begeleiden bij de verdere afhandeling van hun klacht (tel. 0900-1113111 (lokaal tarief)).

 

 


Privacy en gegevensbescherming

Om uw kind(eren) het beste onderwijs in een veilige omgeving te kunnen bieden, dient de stichting te beschikken over (persoons)gegevens van uw kind(eren). Alle gegevens worden opgeslagen in het (school)dossier van de betreffende leerling. De stichting draagt zorg voor een passende beveiliging van al deze gegevens. Zo is de toegang tot gedigitaliseerde bestanden beveiligd met autorisaties en wachtwoorden en wordt het papieren dossier opgeborgen in afgesloten kasten, die uitsluitend door daartoe geautoriseerde medewerkers geopend kunnen worden.

U heeft als ouder (c.q. verzorger) het recht op inzage, correctie en eventuele verwijdering van de persoonsgegevens van uw kind(eren). Indien u hiervan gebruik wilt maken, kunt u een schriftelijk verzoek in dienen bij de directeur/rector van de school van uw kind(eren). Afhandeling van uw verzoek vindt plaats volgens vastgestelde afspraken.

Alle scholen van de Stichting SVO|PL hanteren het IBP-beleid SVO|PL, het Privacyreglement leerlingen en hieruit voortvloeiende reglementen, waarin de privacy en bescherming van persoonsgegevens is vastgelegd. Relevante reglementen zijn gepubliceerd op de website van SVO|PL. Vragen, incidenten of opmerkingen kunnen vertrouwelijk worden gemeld bij de Functionaris voor Gegevensbescherming van SVO|PL.

 

Bekijk hier het Privacyreglement leerlingen

 

Portretrecht en publicatie beeldmateriaal

Onze school laat met foto's en video's zien wat op school en tijdens schoolactiviteiten gebeurt. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, bijvoorbeeld tijdens de activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto's en video's. Wij plaatsen geen foto's waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden en we plaatsen foto's en video's zonder expliciete toestemming geen namen van leerlingen. Elk schooljaar wijzen wij u op het recht om toestemming te geven dan wel in te trekken voor publicatie van beeldmateriaal. Vanaf 16 jaar mogen leerlingen volgens de wet zelf bepalen of beeldmateriaal gebruikt mag worden.

U kunt uw toestemming vastleggen via de elo van Somtoday. Onder "portretrecht" bij "Mijn profiel" ziet u waarvoor u toestemming kunt geven. Uw toestemming geldt alleen voor foto's en video's die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders/verzorgers of leerlingen foto's maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij gaan er van uit dat iedereen terughoudens is bij het plaatsen van beeldmateriaal op internet.

U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven. U past de keuze aan in de elo van Somtoday. Vanaf het moment dat de toestemming wordt ingetrokken, plaatsen we geen nieuw beeldmateriaal meer van uw zoom/dochter. Heeft u een klacht over een eerder geplaatste foto?  Neem dan contact op met admin@sintermeerten.nl  

 

Functionaris Gegevensbescherming SVO|PL

Mevrouw Dio Bos                           

p/a Akerstraat 85-87, 6417 BK Heerlen
privacy@svopl.nl            06 1823 54 54