Terug naar overzicht

svopl

Bestuur SVO|PL

Missie SVO|PL

Veiligheid, Welbevinden, Examenaangelegenheden, Privacy

Klachtenafhandeling

Klachten over seksuele intimidatie

Klokkenluidersregeling

Klachten betreffende eindexamenaangelegenheden

Schorsing en verwijdering

Privacy en gegevensbescherming


BESTUUR SVO|PL

Het Sintermeertencollege maakt deel uit van de Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVO|PL), het bevoegd gezag van de volgende locaties voor vmbo, havo, vwo en praktijkonderwijs in Parkstad Limburg.

Bernardinuscollege te Heerlen

Gymnasium, atheneum en havo

Charlemagne College locatie Eijkhagen te Landgraaf

(tweetalig) vwo, havo en vmbo-tl

Sintermeertencollege te Heerlen

(tweetalig) vwo, (tweetalig) havo en vmbo-tl

De Nieuwe Thermen te Heerlen

Havo/vmbo-t

BcPL locatie Brandenberg te Landgraaf

Vmbo tl, kader, basis

BcPL locatie Herle te Heerlen

Vmbo tl, kader, basis

BcPL locatie Holz te Kerkrade

Vmbo tl, kader, basis

BcPL locatie Praktijkscholen (openbaar en katholiek)

Praktijkonderwijs

Techniekcollege Parkstad Limburg

Vmbo techniek

Het Techniekcollege Parkstad Limburg (TcPL) is een samenwerking tussen SVO|PL, LVO en Arcus. Op deze locatie wordt techniekonderwijs aangeboden voor vmbo bovenbouw in een doorlopende lijn naar het mbo.


 MISSIE  SVO|PL

De missie van de Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg luidt als volgt:

SVO|PL biedt – met partners in de regio – op een toekomstgerichte wijze het beste onderwijs aan binnen een verantwoorde spreiding van voorzieningen van een hoog niveau. Onder het beste onderwijs verstaan we meer dan alleen cognitieve resultaten. Leerlingen ontwikkelen zich in de volle breedte van hun talenten.

Motto in de missie is: “Voor elk kind het beste onderwijs”.

College van Bestuur                                      drs. J.H.M. Monsewije (voorzitter)

                                                                          drs. R.K.M. Bonekamp (lid)

Raad van Toezicht                                         G.J.H.M. Wagemans (voorzitter)

                                                                         mr. L.L.G.H. Scholl (vice-voorzitter)

                                                                         A.E.J. van den Brink MS

                                                                         drs. A. Palmen CFA

                                                                         W.R.H. Vliex  RA RO


VEILIGHEID, WELBEVINDEN, EXAMENAANGELEGENHEDEN, PRIVACY

Een veilige omgeving is belangrijk voor het welbevinden van onze medewerkers en leerlingen. Door het College van Bestuur is de Kaderregeling Veiligheid vastgesteld. Deze regeling bevat een groot aantal protocollen, waaronder de Klachtenregeling, het anti-pestbeleid, de inrichting van de zorgstructuur en het privacybeleid.

Relevante regelingen zijn gepubliceerd op de website van SVO|PL.

De link naar Eindexamenaangelegenheden commissie van beroep.

De link naar Examen regeling.

Algemeen
Als waarden en normen worden overschreven heeft dit een negatieve impact op de schoolorganisatie. Grensoverschrijdend gedrag, in welke vorm dan ook, wordt binnen SVO|PL niet geaccepteerd. Als sprake is van grensoverschrijdend gedrag, dan kan en mag van de school verwacht worden dat actie ondernomen wordt om dit onwenselijke gedrag verder te voorkomen en passende maatregelen te nemen.

Schoolveiligheid is niet alleen een zaak van bestuur en schoolleiding. Bij SVO|PL zien wij dit als een zaak van ons allemaal: veiligheid op school is een taak en verantwoordelijkheid van de schoolleiding en medewerkers, maar ook van leerlingen, ouders/verzorgers en andere bezoekers van de school.

Interne vertrouwenspersonen

Mevrouw A. Logister (voor leerlingen)

amp.logister@sintermeerten.nl

 

Mevrouw G. Gellen (voor medewerkers)

gmp.gellen@sintermeerten.nl


Externe vertrouwenspersonen

Mevrouw B. Slangen                                              

045 – 542 64 86   

b.slangen@ziggo.nl      

 

 

De heer mr. C. M. Kuikman

045  532 22 61 of  06 8191 06 03 

kuikman@home.nl


Zorgcoördinator/zorgteam

Mevrouw G. Gellen
gmp.gellen@sintermeerten.nl


Anti-pestcoördinator

Mevrouw G. Gellen
gmp.gellen@sintermeerten.nl


KLACHTAFHANDELING

Klachten

De kring van personen waartegen een klacht kan worden ingediend is beperkt tot medewerkers van SVO|PL en ouders en leerlingen voor zover deze leerling zijn of waren van een van de scholen. Hierbij kan gedacht worden aan docenten, directieleden, onderwijsondersteunend personeel, leerlingen, ex-leerlingen, ouders, voogden, verzorgers, leden College van Bestuur of een vrijwilliger die werkzaamheden verricht voor de school. Klachten over ouders onderling of over leerlingen onderling zijn van deze regeling uitgesloten.

De klager wendt zich in de eerste plaats direct tot degene tot wie de klacht gericht is. Indien dat niet tot een oplossing leidt, kan de klager zich wenden tot de schooldirectie. In bijzondere gevallen kan men zich wenden tot het bestuur van SVO|PL. De interne vertrouwenspersoon van de school kan klager helpen de juiste weg te vinden. Daarnaast zijn twee externe vertrouwenspersonen op stichtingsniveau aangesteld.

Indien de klachtafhandeling op deze wijze niet tot een oplossing leidt, kan de klager zijn klacht voorleggen aan de klachtencommissie. Nadat klager schriftelijk zijn klacht heeft ingediend en aangeklaagde een verweerschrift heeft ingediend, vindt behandeling plaats. De commissie geeft vervolgens haar oordeel en deelt dit aan klager en aangeklaagde mede. De commissie kan aan haar oordeel aanbevelingen koppelen.
In de regel neemt de commissie de klacht niet in behandeling indien deze niet eerst eerdergenoemd proces heeft doorlopen.

De afhandeling van een klacht dient binnen redelijke termijn te geschieden. Een klager dient voor de afhandeling van zijn klacht de beschikking te hebben over de noodzakelijke informatie. Tevens dient klager in de gelegenheid te worden gesteld zijn klacht nader toe te lichten. De exacte procedures en termijnen zijn beschreven in de klachtenregeling.

Link naar Klachtenregeling SVOPL

Klachtencommissie SVO|PL

p/a Akerstraat 85-87, 6417 BK Heerlen

Email: klachtencommissie@svopl.nl


Klachten over seksuele intimidatie

De behandeling van klachten over seksuele intimidatie vindt op dezelfde wijze plaats als de behandeling van andere klachten. Ook in dezen dient eerst de interne weg gevolgd te worden alvorens naar de klachtencommissie te gaan. Gezien de bijzondere aard van deze klachten zijn op elke school interne vertrouwensperso(o)n(en) aanwezig die als eerste aanspreekpunt kunnen functioneren.

De school is verplicht van vermoedens en klachten op het gebied van seksueel misbruik melding te maken bij de vertrouwensinspecteur. De vertrouwensinspecteur kan voor leerlingen en personeelsleden die het slachtoffer zijn van seksuele intimidatie een klankbordfunctie vervullen en hen desgewenst begeleiden bij de verdere afhandeling van hun klacht (tel. 0900-1113111 (lokaal tarief)).

Kindermishandeling en/of huiselijk geweld
Soms is er een vermoeden dat een kind niet in een veilige omgeving kan opgroeien. Als  u een vermoeden heeft dat huiselijk geweld of kindermishandeling aan de orde is, kunt u dat melden bij de zorgcoördinator mevrouw Gellen of bij de vertrouwenspersoon voor leerlingen mevrouw logister.
Het meldprotocol huiselijk geweld en kindermishandeling van SVO|PL laat zien hoe wij in dit soort situaties optreden.


Klokkenluidersregeling

SVO|PL acht het van belang dat haar werknemers en leerlingen en ook externen (zoals bijvoorbeeld ouders van leerlingen, leveranciers e.d.) op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie waarbij zij betrokken zijn. Uitgangspunt hierbij is dat het intern melden van een misstand dient te worden gezien als een bijdrage aan het verbeteren van het functioneren van de organisatie.

Het begrip “misstand” definiëren wij als: feiten of situaties waarbij een organisatorisch, persoonlijk of maatschappelijk belang in het geding is, dan wel kan komen en die binnen de invloedssfeer van de organisatie voorkomen. Denk hierbij aan gevaar voor de gezondheid, de veiligheid of het milieu.

Tegelijkertijd kan er ook sprake zijn van strafbare feiten, schending van de wet- en regelgeving, onethisch gedrag, misleiding van justitie, overheid of het publiek, dan wel het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten of situaties. SVO|PL stelt zich daarbij principieel op het standpunt dat een dergelijke melding serieus wordt onderzocht, waarbij voorkomen dient te worden dat de te goeder trouw handelende medewerker of leerling wordt benadeeld in zijn positie bij de organisatie.

De Klokkenluidersregeling SVO|PL is niet bedoeld voor het melden van persoonlijke klachten door werknemers of leerlingen over hen persoonlijk betreffende aangelegenheden, of het uiten van kritiek op de door de directie gemaakte beleidskeuzes.

De link naar de Klokkenluidersregeling.

Klokkenluiderscommissie SVO|PL

p/a Akerstraat 85-87, 6417 BK Heerlen, onder vermelding van "vertrouwelijk en persoonlijk"

Email: klokkenluiderscommissie@svopl.nl


Klachten betreffende eindexamenaangelegenheden

Klachten over sancties genomen door de schooldirectie in geval van een onregelmatigheid (bv. fraude of ongeoorloofde absentie) begaan door een examenkandidaat bij enig onderdeel van het examen, worden behandeld door de Commissie van beroep bij examens. Deze klachten kennen een speciale klachtafhandeling. Een kandidaat/ouder dient binnen drie dagen na bekendmaking van de sanctie in beroep te gaan bij de Commissie van beroep bij examens. De leden van deze commissie worden benoemd door het bevoegd gezag van de stichting. De commissie is exclusief bevoegd inzake geschillen op voornoemd terrein. Men kan met deze klachten niet naar de klachtencommissie. Iedere eindexamenkandidaat ontvangt van de schoolleiding nadere informatie over de werkwijze van de Commissie van beroep bij examens. Zie voor verdere informatie het examenreglement.

Commissie van beroep eindexamenaangelegenheden

p/a Bestuursbureau Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg

Akerstraat 85-87

6417 BK Heerlen

e             info@svopl.nl


Schorsing en verwijdering

Als sprake is van ernstig ongewenst gedrag waarbij de leerling zich niet houdt aan de geldende regels en/of mogelijk psychisch en/of lichamelijk letsel aan derden toebrengt kan de school overgaan tot interne schorsing, schorsing of verwijdering. De ouders/verzorgers worden, volgens de geldende regels, van het incident en de maatregel gemotiveerd op de hoogte gebracht.

Tegen schorsing en verwijdering kunnen ouders/verzorgers, volgens de procedure beschreven in het protocol schorsing en verwijdering, bezwaar maken bij het bevoegd gezag.

De link naar Schorsing en Verwijdering SVOPL.


Privacy en gegevensbescherming

Om uw kind(eren) het beste onderwijs in een veilige omgeving te kunnen bieden, dient de stichting te beschikken over (persoons)gegevens van uw kind(eren). Alle gegevens worden opgeslagen in het (school)dossier van de betreffende leerling. De stichting draagt zorg voor een passende beveiliging van al deze gegevens. Zo is de toegang tot gedigitaliseerde bestanden beveiligd met autorisaties en wachtwoorden en wordt het papieren dossier opgeborgen in afgesloten kasten, die uitsluitend door daartoe geautoriseerde medewerkers geopend kunnen worden.

U heeft als ouder (c.q. verzorger) het recht op inzage, correctie en eventuele verwijdering van de persoonsgegevens van uw kind(eren). Indien u hiervan gebruik wilt maken, kunt u een schriftelijk verzoek in dienen bij de directeur/rector van de school van uw kind(eren). Afhandeling van uw verzoek vindt plaats volgens vastgestelde afspraken.

Alle scholen van de Stichting SVO|PL hanteren het IBP-beleid SVO|PL, het Privacyreglement leerlingen en hieruit voortvloeiende reglementen, waarin de privacy en bescherming van persoonsgegevens is vastgelegd. Relevante reglementen zijn gepubliceerd op de website van SVO|PL.

Vragen, incidenten of opmerkingen kunnen vertrouwelijk (anoniem) worden gemeld.

Functionaris Gegevensbescherming

Mevrouw Dio Bos                           

p/a Akerstraat 85-87,
6417 BK Heerlen
privacy@svopl.nl             d.bos@svopl.nl

045 571 25 97                   06 1823 54 54